Skriv ut

§21 Overenskomstens varighet


Overenskomsten trer i kraft 1. mai 1994 og gjelder til 30. april 1996 og videre 1 år av gangen hvis den ikke blir sagt opp av en av partene med minst 2 - to måneders skriftlig varsel.

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Hvis partene ikke blir enige i forhandlinger, kan arbeidstakerorganisasjonene si opp avtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 1 måneds varsel (likevel ikke til utløp før 1. mai 1995).