Skriv ut

§21 Overenskomstens varighet


Overenskomsten trer i kraft 1. april 2012 og gjelder til 31. mars 2013 og videre 1 år av gangen hvis den ikke blir sagt opp av en av partene med minst 2 - to måneders skriftlig varsel.

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår og pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Hvis partene ikke blir enige i forhandlinger, kan arbeidstakerorganisasjonene si opp avtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 1 måneds varsel.