Skriv ut

§2 Tilsetting


2.1    Skriftlighetskrav
 
Ansettelse skal skje skriftlig.
 
2.2    Kvalifikasjoner     
   
Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).
 
Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert. Ved rekruttering til lederstillinger skal det, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.
 
2.3    Utlysing
 
Ledige stillinger skal utlyses internt.
 
2.4    Instruks
 
Er det nødvendig med instruks for en stilling, fastsettes denne i drøftinger med de tillitsvalgte. Hvilke stillinger dette gjelder, fastsettes i drøftinger mellom partene.
 
2.5    Uttalerett
 
Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før ansettelse finner sted.
 
2.6    Deltid og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom
 
Arbeidsgiver skal informere om og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom med arbeidstakerorganisasjonene lokalt.