NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 6 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, ekstratjeneste m.v.
Skriv ut

§ 6 Godtgjøring for særskilt arbeidstid, ekstratjeneste m.v.


6.1 Avgrensning

6.1.1 Forutsetningen for utbetaling av tilleggene i § 6 er at vedkommende er lønnet etter tariffavtalens bestemmelser og at det ikke gis kompensasjon på annen måte.

6.1.2 Godtgjøring etter § 6 betales ikke under overtidsarbeid.

6.1.3 Det kan ikke betales flere tillegg etter § 6 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter § 6.4 for samme tidsrom som det betales etter §§ 6.2, 6.3 eller 6.5.

6.1.4 Tilleggene kommer som hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller en særlig selvstendig stilling, jfr. § 6.3. Dette unntak gjelder imidlertid ikke arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede.

6.1.5 Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan det i hvert enkelt tilfel­le inngås avtale om at arbeidet skal avspaseres.

6.2 Lørdags- og søndagstillegg

Kompensasjon for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, er fastsatt i § 6.8.

6.3 Helge- og høytidstillegg

Helligdagstillegg. Kompensasjon for ordinært arbeid på helligdager som ikke er nevnt i § 5.6 (jf. helligdagloven) samt nyttårsaften, er fastsatt i § 6.8.

6.4 Skifttillegg/kvelds- og nattillegg

6.4.1 Arbeidstakere som arbeider skift, godtgjøres med B-trinn 34. Tillegget utgjør kr 327,00 pr. uke, kr 9,20 pr. time.

6.4.2 Kompensasjon for arbeidstakere som ikke kommer inn under § 6.4.1 er fastsatt § 6.8.

6.5 Delt dagsverk

For delt dagsverk utbetales kr 57,00 pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstakeren må møte fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen kr XX,00 pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

Kompensasjon for delt dagsverk er fastsatt i § 6.8.

Merknad: Det tas forbehold om at det i forhandlinger om særbestemmelser kan bli avtalt at delt dagsverk kan kompenseres på annen måte.

6.6 Dag- eller timelønte arbeidstakere som har fri søn- og helgedager

Arbeidstakere med dag- eller timelønn som har minst 1 måneds sammenhengende tjeneste, betales ordinær daglønn etter tariffen for helgedager som faller mellom søndager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vært i arbeid denne dagen.

6.7 Avrundingsregler

Tilleggene betales for hele timer. Tiden for utbetaling av tilleggene legges sammen pr. oppgjørsperiode og summen avrundes slik at 30 min. eller mer forhøyes til hel time, mens 29 min. eller mindre faller bort.

6.8 «6.8»

Det gis 2 ukers ekstra fri med lønn i tillegg til ferielovens bestemmelser. Partene kan lokalt avtale godtgjøring som erstatning for ekstra fri.

Merknad: Ekstra fri med lønn kommer i til­legg til avtalefestede friordninger som ikke er knyttet til kompensasjon for ulempe-/ubekvemstillegg.

 

6.9 EKSTRATJENESTE M.V.

6.9.1 Arbeidstakere utbetales kr. 57,00 for hver arbeidsdag de har delt dagsverk dersom dagsverket inklusive oppholdene og hvilepausene strekker seg over minst 9 timer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i AML kap. X eller etter arbeids­takernes ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

6.9.2 Når en musiker gjør tjeneste i inntil en uke i en høyere stilling enn den vedkommende har lønn for, skal vedkommende musiker ha et opprykkstillegg på minimum kr 116,00 pr. prøve, og minimum kr 226,00 pr. konsert/forestilling. Det er en forutsetning at tillegg som avregnes innenfor hver 30 dagers periode ikke skal overstige det lønnstillegg musikeren ville ha fått ved ordinært stillingsopprykk i den høyere stillingen. Hvis opprykket varer utover en uke henvises til paragraf 15.

6.9.3 Uten særskilt godtgjøring kan musikeren ikke pålegges å utføre solistiske oppgaver eller oppgaver av solistisk karakter. Hertil regnes ikke de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen. Avtale om ekstra godtgjøring skal treffes mellom musikeren og arbeidsgiver i god tid og senest 14 dager før første prøve.

6.9.4 Blåsere med fast tilleggsinstrument (som fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bass-klarinett, klarinett m/ESS-klarinett, fagott m/kontra­fagott) utbetales et tillegg på B-regulativets trinn 22.

6.9.5 For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende musikeres vedtatte fastsatte forpliktelse, for eksempel obo d'amore, viola da gamba, altfløyte, wagnertuba, basstrompet, ESS-klarinett eller annet spesialinstrument, må det treffes særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen skal treffes i god tid, og senest 14 dager før første prøve.

6.9.6 Arbeid i prøvespillkomite betales etter statens regler for komitegodtgjøring.