Skriv ut

Forlagsaftale


Mellem Nordisk Teaterlederråd (Teatrene) og Ny Nordisk Teaterforlæggerforening (Forlagene)
 
§  1  Aftalens formål og omfang
Formålet med nærværende aftale er at definere de bestemmelser, som skal gælde forvaltningen af forfattere/komponisters rettigheder, repræsenteret af forlagene og samtidig sikre teatrene et højt service-niveau i tilrettelæggelse og distribution af dramatikeres/komponisters værker. Med komponisters værker forstås her kompositioner knyttet til et dramatisk værk, f.eks. musicals, operetter samt gennemkomponeret musikteater.
 
Endvidere skal aftalen indeholde bestemmelser om priser samt teatrenes afregning af værker over for forlagene.
 
Aftalen omfatter værker både i og uden for de Nordiske lande. Værker skrevet af dramatikere i eget land omfattes ikke af nærværende aftale.
 
Samtlige beløb afregnes nominelt i respektive landes valuta.
 
§  2  Afregning
a) Grundbeløb*
* Grundbeløb forstås i denne aftale som forskud på royalty
Grundbeløb  er 24.200 kr, men for stykker som bliver spillet på scener med tilskuerpladser under 250, er forskuddet 18.150 kr. Hvis kontraktperioden er kortere end 2 år kan forskuddet reduceres.
 
Alt grundbeløb som er betalt af teatret skal modregnes i den fremtidige royalty. Grundbeløb skal betales tilbage til et teater, såfremt et værk ikke opføres af årsager foranlediget af forlagene.
 
b) Royalty
Som vederlag for det overdragne værk, excl. brugsretten til oversættelsen, skal teatret til forlaget betale en royalty baseret på billetindtægterne, heri medregnes  ikke skatter, moms, offentlige tilskud, program-, kreditkort- telefonbestillings- og garderobegebyrer. Teatret betaler til forlaget royalty i månedlige rater, om muligt senest den 10. hverdag næstfølgende måned, såfremt andet ikke er aftalt. Royalty er 8 pct. for værker fra lande uden for Norden og 9 pct. for Nordiske værker. Forlagene må ikke tage højere royalty end 8 pct. respektive 9 pct. for denne kategori af værker.
 
c) Minimumsgodtgørelse
Garantibeløb på royalty pr. forestilling er
Op til 100 pladser:                 500 kr
101 - 250 pladser:                  725 kr
251 - 500 pladser                               950 kr
over 500 pladser                                   1.450 kr
Forestilling forstås som forestillinger for publikum fra og med premieren.
 
§  3  Afregning ved køb af musicals, operette, gennemkomponeret musikteater, og sammenlignelige værker som indeholder musik, der kan defineres som store rettigheder og hvis rettigheder ikke varetages af musikforlag.
Afregning ved køb af sådanne værker skal ske med en royalty som i udgangspunkt ligger på 12 pct. Beregning af royalty og grundbeløb sker for øvrigt på samme måde som ved skuespil/drama.
 
§  4  Serviceafgift
For at dække forlagenes omkostninger i forbindelse med den service som ydes teatrene har forlagene ret til at beregne 1 pct. af teatrenes billetindtægter i den enkelte kontrakt. Denne servicebetaling afregnes særskilt.
 
§  5  Readings
Ved readings af værker godtgøres 500 kr. pr. forestilling. For oversættelse godtgøres 300 kr. pr. forestilling.
 
§  6  Opsøgende teater
Der afregnes for opsøgende teater som i §2 c. I tilfælde af at en forestilling på grund af salens begrænsede størrelse (i skoler, fængsler eller lign.) må opføres flere gange for at nå det samlede publikum, afregnes der kun for én forestilling.
 
§  7  Optioner
Optioner tegnes for en måned ad gangen, dog max. for en periode af tre måneder. Inden udløb af en optionsperiode skal forlaget tilspørge teatret om optionen ønskes forlænget eller værket ønskes købt. Hvis teatret ikke forlænger optionen, evt. køber værket, er forlaget frit stillet til at sælge stykket eller give option til et andet teater. Et betalt options-beløb modregnes ikke i grundbeløb eller royalty.
 
Pris for en option pr. måned: kr. 1700,-
 
§  8  Anvendelse af værker i PR- og informationsmateriale
Teatret har ret til at anvende en begrænset del af værket i teatrets PR- og informationsmateriale, f.eks. videoinformation om teatret og dets forestillinger, reklame i radio/TV eller på Internettet. Særlig aftale med autorer kræves, i de tilfælde, hvor der skal anvendes større dele af tekster end det, som kan anses for rimeligt i forbindelse med alm. markedsføring, eller i øvrigt hvor det måtte være i strid med gældende ophavsret.
 
§  9  Overdragelse af retten til opførelse
Forlag som har overdraget retten til at opføre et værk binder sig inden for den i kontraktens angivne tidsrum og område til ikke at afgive retten til opførelse af samme værk til anden side. Forlagene binder sig ligeledes til at forhandle særskilt det enkelte teater og det enkelte forlag imellem såfremt et værk inden for ovennævnte tidsrum påtænkes opført i radio eller TV. Det pålægges forlaget i kontrakten at angive i hvilken udstrækning det disponerer over radio- og TV-rettigheder.
 
§  10  Sponsorbilletter
Sponsorbilletter skal i princippet indgå i afregningen i overensstemmelse med den alm. billetpris. Parterne er dog enige om, at et mindre antal gratis sponsorbilletter kan benyttes uden at der gives vederlag herfor. Antallet varierer med teatersalens størrelse: med 10 billetter pr. forestilling for teatersale med op til 250 pladser successivt stigende til 25 billetter for de største teatersale (over 800 pladser) i gennemsnit. Antallet af uddelte gratis sponsorbilletter skal angives ved endelig afregning.
 
§  11  Souvenirer
I det omfang teatret ønsker at sælge souvenir-effekter, som indeholder værkets navn, logo eller andre kendetegn med registreret varemærke, skal skriftlig tilladelse, herunder aftale om kompensation, indhentes fra forlaget på forhånd.
 
§  12  Manuskripter, vokalt materiale og orkestermateriale
a) Skuespil/drama
Ved opførelse af skuespil skal forlaget uden vederlag videregive teatret et fuldstændigt manuskript snarest muligt.
 
b) Musicals, operette o.lign.
Ved opførelse af musicals, operette o.lign. skal der stilles autoriseret vokalmateriale (jfr. klaveruddrag med originaltekst) og orkestermateriale til rådighed for teatrene i komplet stand mod betaling, for såvidt forlaget disponerer gratis over orkestermaterialet dog uden vederlag. Lejeomkostninger afhænger af lejetiden samt orkestrets størrelse og afregnes til Forlaget i overensstemmelse med indgået kontrakt, se § 3. Hvis materialet ikke er komplet eller er i en utilfredsstillende form skal forlaget på anfordring bekoste komplettering af materialet. Materiale som er stillet til rådighed af forlaget skal returneres umiddelbart efter kontraktens udløb. Teatret skal betale erstatning for skader, som er forvoldt materialet i lejeperioden. Efter aftale har teatret ret til, uden at der skal betales erstatning herfor, at fremstille eget vokalmateriale og orkestermateriale dog kun til anvendelse i overensstemmelse med det formål som overdragelse af værket indebærer.
 
c) Udlån af materiale
Det er ikke tilladt for teatret at udlåne et overdraget manuskript, vokalmateriale og orkestermateriale til udenforstående.
 
d) Bortkommet materiale
Der skal aftales et beløb for betaling af bortkommet materiale.
 
e) Ændringer i og bearbejdelse af materiale
Teatret må ikke uden forlagets accept foretage væsentlige ændringer i værket og må ikke ved opførelse af værket foretage ændringer, tillæg eller bearbejdelser af tekst, musik, scene-rækkefølge i et videre omfang end det med overdragelse af værket indeholdte formål. Teatret må heller ikke forvanske, forkorte eller til gene for forfatterens eller komponistens anseelse ændre værket, Et teaters (en instruktørs) fri fortolkning af et værk er sikret, dog alene inden for bestemmelserne i ophavsretten eller anden begrænsning, som autorer eller deres repræsentanter måtte have pålagt forlaget.
 
§  13  Oversættelse
Såfremt oversættelse af et værk ikke leveres af forlaget men bliver udført for teatrets regning, er teatret forpligtet til efter færdiggørelse af oversættelsen at tilsende forlaget kopi af denne. Teatret har ikke ret til at trykke, udlåne eller offentliggøre en oversættelse, som forlaget har ladet udføre, kun at lade den mangfoldiggøre i det antal eksemplar opførelsen på teatret kræver.
 
§  14  Kontraktformular
Ved indgåelse af aftaler skal der benyttes en standardkontrakt som er en del af denne aftale. En kontrakt skal tilsendes teatret snarest efter at forlaget har bekræftet at tilladelse til opførelse af et værk er givet. Teatret skal returnere kontrakt i underskrevet stand snarest og om muligt inden for 3 uger efter at den er modtaget fra forlaget.
 
§  15  Kontraktperiode
Fra den dato forlaget underskriver kontrakten har teatret i to år eksklusiv ret til at opføre værket i det i kontrakten specificerede område. Dette indebærer at såfremt teatret har premiere inden for de to år, besidder det denne ret så længe værket opføres i en kontinuerlig form. I tilfælde af at forlaget har ret til et værk i et kortere tidsrum, skal teatrets ret ligeledes begrænses til samme tidsrum. I tilfælde af at forlaget forlænger kontrakten med de oprindelige rettighedsindehavere så perioden på to år kan opfyldes, skal teatrets ret ligeledes forlænges til to år. Såfremt teatret ikke har haft premiere og ønsker at forlænge kontraktperioden ud over to år, skal dette meddeles forlaget senest to måneder før teatrets rettighed udgår. I så tilfælde vil det første grundbeløb være mistet og et nyt grundbeløb må betales.
 
§  16  Aftaleperiode
Nærværende aftale gælder i 5 år med virkning fra 1. april 2003, medmindre én af parterne opsiger den senest 6 måneder før den 1. april hvert år.
 
§  17  Tvist
Ved uenighed om aftalens indhold og fortolkning, skal denne søges løst i god og tillidsfuld samarbejdsånd, først mellem det pågældende teater og forlag, derefter parterne denne aftale imellem.
En evt. fejl skal skriftlig meddeles modparten inden for tre måneder efter at den pågældende fejl er sket for at kunne blive behandlet af parterne i foreliggende aftale.
 
Tvist som ikke kan løses gennem forhandling skal inden for en måned efter forhandlingens avslutning fremmes som en voldgiftssag (skiljenämnd). Voldgiftsretten skal udpege en person fra hver af aftalens parter, samt en upartisk leder af voldgiften. Voldgiften skal finde sted i det land, hvor det pågældende teater ligger, og voldgiftsrettens leder skal have juridisk myndighed i det pågældende land. Voldgiftsrettens beslutning er bindende for parterne.
 
Ved åbenlyst brud på foreliggende aftale eller mod kontraktens bestemmelser skal en evt. skadeserstatning vurderes, også udover skader af rent økonomisk art.