NTO Avtaler > NTO - Norsk Oversetterforening > Generelle bestemmelser > §5 Oversettelsens kvalitet og evt. endringer:
Skriv ut

§5 Oversettelsens kvalitet og evt. endringer:


5.1
Oversetteren står ansvarlig for teksten, og delansvarlig for forestillingen. Teksten slik den trykkes i rolleheftet skal derfor være godkjent av oversetteren, som forplikter seg til å levere en språklig og stilistisk adekvat norsk versjon av grunnteksten. Evt. innvendinger fra teatrets side mot oversettelsen må være fremkommet innen 3 uker fra innleveringstidspunktet, med tillegg av evt. ferie ved teatret.

5.2
Mindre replikkjusteringer som viser seg påkrevet under arbeidet med forestillingen, skal - såvidt mulig - foretas i samarbeid mellom oversetter og instruktør. Vesentlige endring­er som forandrer tekstens karakter skal utføres eller godkjennes av oversetteren, inklusive evt. nytilskrevet tekst som følge av teatrets omdisponeringer av scenerekkefølge el.l.

5.3
Blir oversetteren og teatret enige om mindre endringer, eller skyldes teatrets endringsønsker berettigede innvendinger mot oversettelsens kvalitet, skal oversetteren gis en rimelig frist til å forbedre teksten.


5.4
Gjennomfører teatret mot oversetterens vilje vesentlige endringer, skal teatret svare en konvensjonalbot som fastsettes av en tvistenemd såfremt ikke tvistenemden finner endringene berettigede på grunn av oversettelsens kvalitet.
Oversetteren kan velge å reservere seg ved å avgjøre om en endret oversettelse skal offentliggjøres under hans/hennes navn, eller alternativt at teatret på fyldestgjørende måte skal angi at endringene ikke er oversetterens. Også dersom oversetteren har samtykket i sterke endringsønsker fra teatrets side, har han/hun anledning til å reservere seg slik.