Skriv ut

§2 Fast tilsatte lønn


2.1 Normalsatser. Lønnsstiger pr 1.4.15

Fast tilsatte som omfattes av denne overenskomst, skal lønnes etter følgende normalsatser: 
 

Sceneinstruktører:
   
 
 
   
ANSIENNITET
TRINN
Lønn
1.4.2016
Lønn enkeltstående  produksjon
1.4.2016
Ny lønn
1.4.2017
Ny lønn
enkeltstående produksjon
1.4.2017
0
10
   423 602
        188 927
   433 768
        193 461
2
12
   434 125
        193 620
   444 544
        198 267
4
14
   444 511
        198 252
   455 179
        203 010
6
15
   450 319
        200 842
   461 127
        205 662
8
19
   472 458
        210 717
   483 797
        215 774
10
23
   499 240
        222 661
   511 222
        228 005
12
27
   531 796
        237 181
   544 559
        242 873
14
30
   555 302
        247 665
   568 629
        253 609
 
SCENOGRAFER:
 
ANSIENNITET
 
TRINN
 
1.4.2016
Enkelt stående produksjon 1.4.2016
NY LØNN
1.4.2017
Enkelt stående produksjon
NY LØNN
1.4.2017
0
7
   409 322
        114 098
419 146
        116 836
2
8
   413 764
        115 336
   423 694
118 104
4
9
   418 684
        116 708
   428 732
        119 509
6
10
   423 602
        118 079
   433 768
        120 913
8
12
   434 125
        121 012
   444 544
        123 916
10
14
   444 511
        123 907
   455 179
        126 881
12
18
   466 239
        129 964
   477 429
        133 083
14
21
   485 439
        135 316
   497 090
        138 564
16
25
   516 765
        144 048
   529 167
        147 505
 
 
 
KOSTYMEDESIGNERE:
 
ANSIENNITET
 
TRINN
 
1.4.2016
Enkelt stående produksjon 1.4.2016
NY LØNN 1.4.2017
Enkelt stående produksjon 1.4.2017
0
6
404 880
112 860
414 597
115 569
2
7
409 322
114 098
419 146
116 836
4
8
413 764
115 336
423 694
118 104
6
9
418 683
116 708
428 731
119 509
8
11
423 602
118 079
433 768
120 913
10
12
434 125
121 012
444 544
123 916
12
16
456 126
127 145
467 073
130 196
14
19
472 458
131 698
483 797
134 859
16
24
506 278
141 125
518 429
144 512
 
 
 

2.2 Ansiennitetsberegning

Ved tilsetting godskrives tilsatt som hovedsaklig har livnært seg som sceneinstruktør, koreograf eller scenograf/kostymetegner ansiennitet etter følgende retningslinjer:

For sceneinstruktører gir 4 normalproduksjoner 2 års ansiennitet.

For koreografer gir 100 minutters koreografi 2 års ansiennitet. I denne sammenheng regnes en musical som 50 minutters koreografi.

For scenografer og kostymetegnere gir 5 normalproduksjoner 2 års ansiennitet.

For mindre produksjoner skal ansiennitetsberegningen foretas forholdsmessig ut fra 1/2 eller 1/3 normalproduksjon.

I et fast tilsettingsforhold regnes ansiennitet fortløpende etter år.

Ny tekst pr 1.4.10: Treårig utdanning på høgskolenivå (bachelorgrad) gir 2 års ansiennitet og femårig høgskole (mastergrad) gir 4 års ansiennitet

2.3 Tvist om ansiennitet

Tvist om grunnlaget for og beregningen av ansiennitet avgjøres med endelig virkning for kontraktsåret av en oppmann, etter at teatret og den tilsatte, Norsk teater- og orkesterforening og den tilsattes fagorganisasjon er gitt anledning til å uttale seg. Oppmannen oppnevnes av Riksmeklingsmannen.

2.4 Honorering av kombinasjonsoppgaver

Dersom den tilsatte er virksom innenfor flere fagområder enn det vedkommende har hovedansvaret for på en og samme produksjon, og som omfattes av denne overenskomsten, skal den tilsatte for dette arbeidet normalt lønnes med 50 % av det som er normalavlønning på dette fagområdet.

Dersom spesielle forhold skulle tilsi at man bør fravike dette, står partene fritt til å avtale en høyere prosentsats av normalavlønningen.

Forøvrig henvises til §§ 2.8 og 24.

Denne § får ikke anvendelse på fast ansatte som gjør både scenografi og kostymedesign.

2.5 Tillegg for koreografi av frittstående ballettverk

For frittstående ballettverk som utgjør eller inngår i en hel forestilling, skal koreografen godskrives et tillegg tilsvarende to lønnstrinn i forhold til hvor den ansatte befinner seg på stigen.

2.6 Ferie

Den fast tilsatte har hvert år krav på 4 ukers sammenhengende ferie i henhold til ferieloven. I tillegg gis 2 ukers fri m/lønn som kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Denne fritid legges fortrinnsvis i tilknytning til teatrets ordinære ferietid, med mindre annet er avtalt i god tid på forhånd.

2.7 Fremføringsrett

Den tilsatte overdrar til teatret retten til å fremføre/vise dennes verk, i den utstrekning dette er nødvendig for at arbeidsavtalen skal kunne oppfylles. Se forøvrig § 9.

2.8 Godtgjørelse for annet arbeid

Dersom den tilsatte må utføre arbeid han normalt ikke kan tillegges, skal godtgjørelse for dette avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Se §§ 2.4 og 24.