Skriv ut

2 Ansettelse og oppsigelse


2.1 Ansettelse

2.1.1 Skriftlighetskrav
Ansettelse skal skje skriftlig.

2.1.2 Kvalifikasjoner         
Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner, teoretisk og praktisk utdanning, samt personlig egnethet for stillingen.

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert. Ved rekruttering til lederstillinger skal det, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.

 
2.1.3 Utlysing
Ledige stillinger skal utlyses internt.
 
 
2.1.4 Stillingsbeskrivelse
Er det nødvendig med stillingsbeskrivelse for en stilling, fastsettes denne i drøftinger med de tillitsvalgte. Hvilke stillinger dette gjelder, fastsettes i drøftinger mellom partene.

2.1.5 Uttalerett
Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før ansettelse finner sted.
 
 
2.1.6 Deltid og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom
Arbeidsgiver skal informere om og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom med arbeidstakerorganisasjonene lokalt.
 
2.1.7 Særbestemmesler Carte Blanche
- Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser.
- Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse i dans (eller tilsvarende) gir 2 års ansiennitet
 
 
2.1.8 Særbestemmelser Carte Blanche: Arbeidets omfang

2.1.8.1
Danseren plikter å utføre den tjeneste som framgår av tjenesteplanen.
Danseren er forpliktet til å medvirke ved Carte Blanches turneer.
 
 
2.1.8.2 
Carte Blanche har rett til å ta lyd- og billedopptak til arkiv og dokumentasjon.
 
2.2 Oppsigelse 

2.2.1 Skriftlighetskrav
Oppsigelse skal skje skriftlig.
 
2.2.2 Oppsigelsesfrister
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.           
 
2.2.3 Innskrenkning/rasjonalisering        
Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig aml § 15-7, 2) og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansiennitet tas inn først.
 
2.2.4 Omplassering
Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnstrinnsplassering som en personlig ordning.

2.2.5 Særbestemmelser Carte Blanche
Ved oppsigelse i henhold til aml § 15-3 (10): "Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses" gjelder for fast ansatte dansere og ansatte i åremålsstillinger en oppsigelsesfrist på 2 måneder.