Skriv ut

Kap. 2.4 Særskilte godtgjørelser.


2.4.1 Ekstra fritid

For alle ansatte, unntatt orkestermusikere og repetitører, gis 2 ukers ekstra fri med lønn i til­legg til ferielovens bestemmelser og bestemmelsene i overenskomsten del A. Etter avtale kan friukene taes ut som enkelt dager. Det kan avtales godtgjøring som erstatning for ekstra fri.

For ballettdansere inkluderer disse 2 uker også en rehabiliteringsuke i årets første kvartal.
Disse to ekstra friuker gis som kompensasjon for at arbeidstakeren står til disposisjon for ordinært arbeid på / ved:
 • Lørdag kveld / søndag
 • Helligdager som ikke betales med 100 % tillegg jf pkt. 2.4.6
 • Kveld / natt
 • Delt dagsverk
 • For prøver på påskeaften, pinseaften og juleaften - gjelder ballettdansere.
Merknad:
Partene er enige om å tilstrebe størst mulig fleksibilitet i uttak av denne fritiden for å sikre rasjonell drift og produktivitet.
 
2.4.2 Ubekvemstillegg
Tillegg for arbeidstakere med vekslende arbeidstid på forskjellige tider av døgnet. Det avtales hvilke grupper som omfattes av denne paragraf.
Arbeidstakere som arbeider ubekvemt, godtgjøres med B-trinn 66.
 
2.4.3 Delt dagsverk
For delt dagsverk betales orkestermusikere og repetitører kr 74.00  pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.
For øvrige arbeidstakere er kompensasjon for delt dagsverk er fastsatt i pkt. 2.4.1.
 
2.4.4 Dekning av utgifter
Ved arbeid som varer utover kl. 23.30, godtgjøres bilutgifter mot kvittering for så vidt rutegående transportmiddel ikke kan nåes eller ventetiden på transportmidlet vil overstige 20 min.
Arbeidstakere som arbeider 11 timer eller mer, og som ikke gis 3 timers pause, utbetales kostpenger med kr 80,00 eller DNO&B bekoster varm middag.
For medlemmer i Fagforbundet og NTL: kostpenger utbetales med kr 150.
Arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid har dersom overtid på minst 2 timer varsles samme dag, rett til kostpenger med kr 80,00 dersom de ikke gis anledning til å spise hjemme, eller de ikke får mat i DNO&B  kantine. Jfr arbeidsmiljøloven.
 
2.4.5 Stedfortredertjeneste
Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.
Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn fra første dag når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids  og ansvarsområde.
Der hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det avtales en passende godtgjøring.
 
Orkestermusikere
Når en orkestermusiker gjør tjeneste i en høyere stilling enn den vedkommende har lønn for, skal vedkommende musiker ha et opprykkstillegg på minimum kr 116,00 pr. prøve, og minimum kr 226,00 pr. konsert/forestilling. Det er en forutsetning at tillegg som avregnes innenfor hver 30 dagers periode ikke skal overstige det lønnstillegg musikeren ville ha fått ved ordinært stillingsopprykk i den høyere stillingen.
 
2.4.6 Arbeid på visse helligdager
For arbeid på juleaften, påskeaften og pinseaften etter kl. 15 og langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag, 1 nyttårsdag betales timelønn tillagt 100 %.
For medlemmer i Fagforbundet og NTL: timelønn tillagt 133 % etter kl 12.
For arbeid på 1. og 17. mai betales med timelønn tillagt 100 %.
 
2.4.7 Dobbeltforestillinger
For medvirkning i mer enn 1 forestilling eller konsert samme dag betales repetitører, orkestermusikere, sufflører, sangsolister 1 dagsgasje ekstra pr. overskytende forestilling eller konsert. Bestemmelsene gjelder ikke formidlingsforestillinger jf pkt. 2.2.6. Sangsolister kan pålegges å spille to forestillinger samme dag, med minimum 1 time hvile mellom, inntil 4 ganger pr sesong. Maksimal arbeidstid pr. dag skal ikke overstige 7 timer, inklusive sminketid. Overskrides arbeidstiden utløser dette en dagsgasje. Tillitsvalgt skal tas med på drøfting før planen legges og beslutning tas.
 
2.4.8 Forestillingspenger
I tillegg til sin individuelle lønn skal sangeren ha følgende forestillingsgodtgjøring:
 
 
Sangsolister:
Kr 600,00 pr. forestilling (minstesats). For stor rolle/hovedrolle pr. forestilling kr 1.500,00 (stor sats). Som stor rolle regnes også to eller flere mindre roller ved samme forestilling hvor det kreves kostyme- eller sminkeskift. Konsertmedvirkning regnes som stor rolle.
 • Ny sats 01.04.2013 – mellomstor og solistisk rolle  kr  1.000,00
Den enkelte sanger skal være garantert en inntekt i form av forestillingspenger på minst 10 ganger stor sats pr. sesong (1.8. - 31.7.); p.t. kr 15 000,00.
 
Tillitsvalgt for sangsolistene skal tas med på drøfting vedrørende kategorisering av roller, der det avvikes fra Rudolf Kloibers Handbuch der Oper, DNO&Bs tidligere praksis og i forbindelse med nykomponerte verk. Dette skal skje så tidlig som mulig og senest i forbindelse med at kategoriseringen foretas.
 
Kor:
Forestillingspenger utbetales med kr 440,00 pr. forestilling (nivå D), uansett oppgavens art. Avregning finner sted månedlig.
Tildeles korsangeren et soloparti som står oppført som selvstendig rolle i partituret eller på rollelisten, har vedkommende krav på ekstragodtgjøring. Som reserve godtgjøres 50 % av forestillingspenger. For et soloparti mottar korsangeren i ekstragodtgjøring pr. forestilling/konsert:
 • Svært små solopartier (f.eks. 1 kort replikk, inntil 2 takter): kr  75,00
 • Inntil 16 takter: kr  150,00
 • Nivå C, liten- og solistisk rolle ut over 16 takter kr   600,00
 • Nivå B, mellomstor og solistisk rolle     kr  1.000,00
 • Nivå A, stor ledende – og hovedrolle:  kr  1.500,00
I prøve  og spilleperioden gis korsangeren som innehar stor rolle/hovedrolle, et tillegg tilsvarende differansen mellom dagsgasjen til solist og korsanger   i samme ansiennitet   de dager korsangeren arbeider med rollen.
 
 
For solopartier ut over 16 takter betales det forestillingspenger kun dersom korsangeren i tillegg til solopartiet utfører ordinær tjeneste som korsanger ved samme forestilling
 
Dersom korsangeren gjør et soloparti i en forestilling hvor koret ikke medvirker, mottar vedkommende kr 600,00 selv om rollen er mindre enn 16 takter, dog uten å få forestillingspenger i tillegg.
 
Ballettdansere:
 • Nivå D, for tjeneste i CDB      kr  440,00
 • Nivå C, for liten og solistisk rolle     kr 600,00
 • Nivå B, mellomstor og solistisk rolle     kr   1.000,00
 • Nivå A, stor, ledende - og hovedroller     kr 1.500,00
Den enkelte ballettsolist skal være garantert en inntekt i form av forestillingspenger på minst 10 ganger stor sats pr. sesong (1.8. - 31.7.); p.t. kr 15 000.00.

2.4.9 Solistiske oppdrag og tilleggsinstrument
Repetitører:

For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende repetitørs vedtatte fastsatte forpliktelse, solistiske oppgaver eller oppgaver av solistisk karakter må det treffes særskilt avtale mellom repetitøren og arbeidsgiver. Avtalen skal treffes i god tid, og senest 14 dager før første prøve.
 
 
Dette gjelder ikke for medvirkning på synthesizer eller sampleinstrumenter dersom repetitøren i sin stilling ved Den Norske Opera & Ballett har fått opplæring på slike instrumenter. For medvirkning i turnéforestillinger skal det likevel inngås forhåndsavtale.
 
Orkestermusikere:
Uten særskilt godtgjøring kan musikeren ikke pålegges å utføre solistiske oppgaver eller oppgaver av solistisk karakter. Hertil regnes ikke de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen. For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende musikeres vedtatte fastsatte forpliktelse, for eksempel obo d'amore, viola da gamba, altfløyte, wagnertuba, basstrompet, ESS-klarinett eller annet spesialinstrument, må det treffes særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen skal treffes i god tid, og senest 14 dager før første prøve.
 
2.4.10 Instrumenthold og forsikringer
Musikerne har rett til fri all risikoforsikring av sine instrumenter som brukes i orkestret.
Musikerne plikter til enhver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen, samt omgående gi melding om inntruffet skade.
Musikerne plikter til enhver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold av instrumenter samt til fornyelse av strenger og rør m.m., får musikeren dekket utgifter etter regning, såframt partene ikke blir enige om en annen dekningsmåte.
 

2.4.11 Biinstrumenttillegg
Blåsere med fast tilleggsinstrument (som fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bassklarinett, klarinett m/ESS-klarinett, fagott m/kontrafagott) utbetales et tillegg på B regulativet trinn 24.
 
 
Merknad:
Tillegget bortfaller pr. 1.4.2000 for musikere med plikt til å spille basstrombone, bassklarinett eller kontrafagott, og som fra samme dato er overført fra lønnsramme M12 til lønnsramme M 13 B, jf Protokoll av 16.5.2001.

 
2.4.12 Deltagelse i prøvesang/spill komité
Arbeid i prøvesang-, prøvespill- eller prøvedansjury ut over bundet arbeidstid, betales etter statens satser for utvalgsgodtgjøring.
 
2.4.13 Kostyme  og sminke tillegg
Det betales kr 345,00 pr. forestilling for orkestermusikere som opptrer i kostyme og evt. sminke på scenen.
 
2.4.14 Overtagelse
Sufflører
Overtagelse av generalprøve eller forestilling med mindre enn 72 timers varsling kompenseres med B2, for 48 timers varsel B3.
 
2.4.15 Statisteri
Når en fra det tekniske personalet instrueres som statist, skal det honoreres med gjeldende satser for statisteri.
 
2.4.16 Teknisk skift i kostyme
Tjenestegjør teknisk personale under teknisk skift i kostyme som knytter seg til forestillingens stil og miljø, godtgjøres dette med kr 250,00 pr. forestilling. Slik godtgjørelse utbetales ikke dersom vedkommende mottar statisthonorar.
 
2.4.17 Arbeidstøy
Gjelder teknisk personal, orkester administrativt personal, sufflører og inspisienter.
DNO&B velger selv om den vil gi uniform  eller arbeidsdraktgodtgjørelse på minst kr 1.400,00 pr. år eller selv bekoste uniform/arbeidsdrakt. Dette forutsettes å dekke minimum 2 sett arbeidstøy pr. år.
 • Til kjøp av arbeidstøy får teknisk personal en godtgjørelse på kr. 1.400,- pr. år. (Gjelder ikke de gruppene som får uniform). Regelverk for påkledning i forbindelse med forestillingsavvikling legges i personalhåndboken.
 • Det gis et særskilt tillegg til publikumsverter med et fast og forpliktende arbeidsforhold på kr. 2.000,- pr. ansatt pr. år for vask og stell av uniform. For ekstrahjelper vil beløpet være kr. 1.000,- fordi disse normalt jobber vesentlig færre vakter enn øvrige ansatte.
Til kjøp og vedlikehold av konsert/ forestillingsantrekk får orkestermusikere og repetitører en godtgjørelse på kr 1.400,00 pr. år.
Til kjøp av treningstøy m.m. får danserne en godtgjørelse på kr 1.400,00 pr. år.

2.4.18 Verktøygodtgjørelse 
Verktøygodtgjørelse betales til verkstedansatte med kr 1.300,00 kr pr. år.
 
2.4.19 Programfordeler
Programfordeler har et tillegg på kr 39,65 pr. uke
For programsalg får de som utfører dette 10 % av salget (Gjelder ikke timelønnede programselgere).
 
2.4.20 Fjernsynsopptak
For medlemmer i Fagforbundet og NTL: Dersom øvrige personale er med under fjernsyns- eller filmopptak, skal det informeres på forhånd.
Ved fjernsyns- eller filmopptak av forestillinger hvor ansatte fra teknisk personale medvirker som statister, utbetales til den enkelte en engangssum på kr. 1.500,-.
 
2.4.21 Ansvar for bil
Dersom sjåfør har ansvar for bilen utenom arbeidstiden, skal det drøftes lokalt om kompensasjon for dette.
 
2.4.22 Hovedrengjøring
For hovedrengjøring betales renholdspersonalet et tillegg på B16 (kr 8 000,00 pr år). 
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito