Skriv ut

§3 Oppsigelse


3.1 Skriftlighetskrav
Oppsigelse skal skje skriftlig.
 
3.2 Oppsigelsesfrister
3.2.1
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.
3.2.2 For øvrig kommer de særlige oppsigelsesfristene i arbeidsmiljølovens (AML) § 15-3 til anvendelse.
 
3.3 Innskrenkning/rasjonalisering
Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig arbeidsmiljølovens § 15-7 (2) og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansien­nitet tas inn først.
 
3.4 Omplassering
Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnstrinnsplassering som en personlig ord­ning.
 
3.5 Annet
Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens kap. 15 og 16