Skriv ut

Kap. 2.1 Arbeidspliktens omfang


2.1.1 Generelt
Stillingsbeskrivelser fastsettes etter drøfting med den tillitsvalgte.
 
Arbeidssted er Den Norske Opera & Ballett og de lokaler virksomheten til en hver tid disponerer og evt. turnésteder.
 
Sangsolistenes arbeidsplikt innebefatter også forskjellige enkeltoppdrag både overfor media, i lukkede arrangementer, så vel som i markedsførings- og formidlingsøyemed. Tildeling av slike oppdrag bestemmes av operasjefen eller den vedkommende bemyndiger. Der oppdragene blir å definere som forestillinger utløser de spillepenger etter ordinære satser.
 
2.1.2 Sekundærbruk av kunstneriske utøveres prestasjoner
Det kan gjøres opptak (lyd- og billedfesting) av virksomhetens egne konserter, forestillinger, andre produksjonsresultater, samt samproduksjoner med andre profesjonelle aktører. Når det ut fra kunstneriske vurderinger er enighet mellom de lokale parter, kan det gjøres opptak i andre sammenhenger, eksempelvis generalprøver. Bruk av opptak kan benyttes i virksomhetens egne produksjoner dersom partene lokalt er enige om at dette er kunstnerisk nødvendig og/eller forsvarlig. Virksomheten skal ha rutiner for kvalitetssikring av opptak. Kvalitetssikringen skal gjøres i samarbeid med representanter for utøverne. Utøverrettighetene knyttet til å fremstille varige eller midlertidige eksemplarer av opptak som nevnt over går, med de begrensninger som følger av åndsverkslovens § 3, over til arbeidsgiver med mindre annet er avtalt. Rettighetene til å gjøre framføringer eller opptak som gjøres tilgengelig for allmennheten overdras også til arbeidsgiver uten at arbeidstaker har rett til ytterligere kompensasjon. Erfaringene med praktiseringen av avtalen skal gjennomgås etter 2 år.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito