Skriv ut

6.3 Lønnsansiennitet


6.3.1 Ansettelse
Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 
6.3.2 Læretid
Læretid avsluttet etter 1.5.1992 godskrives i lønnsansienniteten.

6.3.3 Opprykksdato
Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Ansiennitetsopprykk gjøres månedlig.
 
6.3.4 Permisjon som medregnes i tjenesteansienniteten
Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:
  • Permisjon med hel eller delvis lønn.
  • Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv.
  • Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste.
  • Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket   eller utsatt   kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.
  • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten.
     
6.3.5 Overgang fra annen stilling ved virksomheten
Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.
 
6.3.6 Deltidsstillinger
Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige re¬gler.
Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)
 
Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.
 
6.3.7 Sesongarbeider
Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste jevnlig, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.
 
6.3.8 Dansere
Aspiranttid etter fylte 16 år medregnes i ansienniteten ved ansettelse.
 
6.3.9 Korsangere
Som ansiennitetsgivende tjeneste medregnes ansettelse som korsanger, stipendiat og/eller sangsolist i DNO&B og fast ansettelse ved andre operascener, eller annen sammenlignbar tjeneste, herunder helårsengasjement som sanger/skuespiller ved offentlig støttet norsk teater. Korsanger som har medvirket i 10 eller flere opera- eller operetteforestillinger ved DNO&B eller andre virksomheter, godskrives 2 års ansiennitet, jf forøvrig pkt. 6.3.
 
6.3.10 Fagarbeiderstatus
Arbeidstakere som ikke har relevant utdanning / fagopplæring, har rett til å få avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2 senest etter 6 års tjeneste.

Det må vises til gjennomførte kurs og/eller opplæring iht. opplæringsplan som er forpliktende for begge parter.

 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito