Skriv ut

§7 Under prøvetiden


7.1 Definering av prøveperioden. Avtalt utvidelse og/eller oppdeling av prøvetiden og honorering for dette
Prøveperioden med skuespillere/dansere på en produksjon skal normalt være 48 prøvedager, jmf. § 3. 4, 1. setning. Det kan inngåes avtale om oppdeling og/eller utvidelse av prøvetiden, og en eventuell kompensasjon for dette. Den tilsatte skal normalt ha kompensasjon dersom slik oppdeling/utvidelse skyldes teatret eller dersom teatret og den tilsatte er enige om at dette er nødvendig for produksjonen.
Kompensasjon for oppdeling av prøvetiden honoreres normalt med 1/16 av normalsatsen pr. uke i den tiden oppholdet varer. Avtalt utvidelse av prøvetiden honoreres normalt med 1/50 av normalsatsen pr. dag.
 

7.2 Daglig prøvetid. Avtale om andre prøvetider. Senere endringer. Utvidet prøvetid
Normalt skal den daglige prøvetiden legges mellom kl. 11.00 og kl. 15.00. Etter nærmere avtale kan dette forskyves til mellom kl. 10.00 og 17.00 og mellom kl. 19.00 og 22.00. Slike forhold skal framkomme av avtalt produksjonsplan i god tid før prøvene begynner. Eventuelle endringer av denne etter at prøvene er begynt, skal godkjennes av begge parter.
Daglig normalprøvetid er 4 timer, men skal ikke overstige 7 timer, og samlet prøvetid for koreograf for en normalproduksjon er 225 timer.

Dersom det avtales andre prøvetider enn ovennevnte, skal dette framgå av normalkontrakten.
Koreografen kan etter eget ønske og etter avtale med teatret utvide rammene for prøvetiden. Slike avtalte utvidelser og eventuell honorering av dette skal framgå av normalkontrakten.
Dersom utvidelse av den daglige prøvetiden fører til at antallet prøvedager reduseres, har koreografen likevel krav på fullt honorar i henhold til normalsatsen.

 

7.3 Langprøver
Langprøver skal legges innenfor de siste 2 ukene før første prøveforestilling, med mindre annet er avtalt mellom den ansatte og teatrets ledelse. Det skal normalt avholdes 7 langprøver med daglig prøvetid på 6 timer. Med mindre noe annet er avtalt på forhånd skal langprøvene legges mellom kl. 10.00 og kl. 18.00. Teatret plikter å legge forholdene til rette slik at koreograf og de medvirkende i oppsetningen kan disponere scenen innenfor langprøvenes tidsrammer.

 

7.4 Kveldsprøver
Tidspunktet for planlagte kvelds/dobbeltprøver skal framgå av normalkontrakten og/eller produksjonsplanen. Ved uvanlig stor bruk av slike prøver, kan det avtales tilleggskompensasjon i henhold til § 3.6, 2. ledd.

 

7.5 Prøveforestillinger, royalty
Prøveforestillinger er å anse som prøver, og det skal ikke betales royalty med mindre teatret tar entreavgift.

 

7.6 Tapte prøvedager
Dersom prøvedager innenfor den avtalte prøveperioden av ulike årsaker går tapt uten at dette åpenbart kan klandres den tilsatte, har koreograf rett til tilsvarende antall ekstra prøvedager som honoreres i samsvar med bestemmelsen i § 3.6.
 

7.7 Endringer av tidsrammer. Gjenopptakelse, overtakelse
Dersom teatret av grunner det ikke har herredømme over, må fravike de avtalte tidsrammer for produksjonen, skal den tilsatte om mulig medvirke til at forestillingen kan være premiereklar når teatret ønsker det. Den tilsatte har da krav på fullt honorar for den avtalte prøveperioden, samt tilleggshonorar for det arbeid/de prøver dette medfører ut over det opprinnelig avtalte i samsvar med § 3.6.

Denne bestemmelsen gjelder også for prøver ved gjenopptakelse, rolle/danserovertakelse og flytting av forestilling, og den er gjensidig i den forstand at teatret også skal bruke den tilsatte dersom dette ikke er uforenlig med andre oppdrag den tilsatte har påtatt seg.
 

7.8 Informasjonsplikt ved overtakelse av oppdrag
Hvis den tilsatte ikke har anledning til å delta i slike prøver, plikter han å stille relevante opplysninger (som regibok, scenemodell og kostymetegninger etc) til teatrets disposisjon. Arbeidet skal i så fall utføres av den som teatrets ledelse og den tilsatte blir enige om.
Det samme gjelder dersom den tilsatte blir syk i kontraktsperioden.