Skriv ut

Kap. 2.2 Arbeidstid


2.2.1 Definisjoner 
Arbeidstid
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for DNO&B.
 
Sesong
Med sesong menes perioden fra 01.08 i ett år til 31.07 året etter.
 
2.2.2 Ordinær arbeidstid
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke (jf for øvrig arbeidsmiljøloven §§ 10‑1 – 10‑9).
 
 
Den ordinære daglige arbeids­tid skal normalt ikke overstige 8 timer pr. dag, jf likevel pkt. 2.2.3, 2.2.6 og 2.3.
 
For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under arbeidsmiljøloven § 10‑4 (5), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.
 
Den daglige arbeidstiden legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 ‑ kl. 23.00.
For inspisienter legges den daglige arbeidstiden fortrinnsvis mellom 0700-2400.
 
Merknad:
Partene er enige om at bestemmelsen tillater at det fastsettes arbeidsplaner med arbeidstid før kl.07.00 eller etter kl.23.00, dersom det i enkelte situasjoner er behov for det. Dersom behovet forekommer ofte, må det avtales avvikende ordninger, jf sjette ledd.
 
Søn‑ og hel­ligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 11.00 og kl. 23.00.
 
Merknad, gjelder teknisk personal:
For inntil 6 søndager pr. person pr. sesong kan oppstart settes til kl. 09.00 i forbindelse med matineforestillinger.. Timene mellom kl. 09.00 og kl. 11.00 kompenseres med et tillegg på 100 %.
Evaluering av denne ordningen skal gjennomføres i løpet av perioden og senest innen 1.2.2018.
 
Det vises dog til begrensninger og presiseringer i nedenstående særbestemmelser, pkt. 2.2.6.
 
Andre avvikende ordninger kan avtales.
 
Den daglige arbeidstid kan legges fra kl 06.00 for rengjørings-, transport-, resepsjons- og driftspersonell.
 
2.2.3 Arbeidstidsordninger
Det kan inngås særavtaler om fleksibel arbeidstid, gjennomsnittsberegning, forskyvning av arbeidstid m.v.
 
 • Podieinspisientenes arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes innenfor en 3 ukers plan. Maksimum ordinær arbeidstid skal pr. uke ikke overstige 46 timer og pr. dag ikke overstige 8, 5 timer.
 • Notearkivarenes arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes innenfor en 3 ukers plan. Maksimum ordinær arbeidstid skal pr. uke ikke overstige 48 timer og pr. dag ikke overstige 9 timer.
 • Orkesterregissørens arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes innenfor en 3 ukers plan. Maksimum ordinær arbeidstid skal pr. uke ikke overstige 48 timer og pr. dag ikke overstige 9 timer.
 • Sufflørenes arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes innenfor en 3 ukers plan. Maksimum ordinær bundet arbeidstid skal pr. uke ikke overstige 33 timer. Maksimum ordinær bundet arbeidstid over en 3 ukers periode skal ikke overstige 81 timer.
Partene er enige om å vurdere innføring av en ordning med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for inspisientene så snart driften i nytt operahus gjør det mulig.
 
Det presiseres at også disse stillingsgrupper kan innkalles til arbeid på kveld og på lørdag/søndag og pålegges delte dagsverk mv når behovet tilsier dette, jfr. kap. 2.4.1.
 
2.2.4 Fritid/Ukefridag
Arbeidstaker skal en gang ukentlig ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 36 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridagen skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen. Det vises dog til begrensninger og presiseringer i nedenstående særbestemmelser, pkt. 2.2.6
 
2.2.5 Fridager/Helligdager
Alle helligdager iht. Lov om helligdager og helligdagsfred, er fridager, med mindre DNO&B arrangerer forestilling/ konsert eller andre publikumsrettede arrangementer den enkelte helligdag.
 
2.2.6 Særbestemmelser for enkelte grupper
MFO og NLL-områdets kunstnerisk utøvende grupper. Gjelder sangsolister, korsangere, ballettdansere, orkestermusikere og repetitører.
 
1. Presisering av ukentlig arbeidstid:
 • For orkestermusikerne er bundet tid 24 timer, ubundet tid 11,5 timer.
 • For korsangerne er bundet tid 32 timer, ubundet tid 3,5 timer.
 • For repetitørene er bundet tid 25 timer, ubundet tid 12,5 timer.
Med bundet arbeidstid menes den tid DNO&B kan legge arbeidsplaner innenfor. Med ubundet arbeidstid menes den tid arbeidstakeren eventuelt selv disponerer til egenøving og nødvendig forberedelse.
 
2. For repetitører (frem til fylte 60 år):
Bundet arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes innenfor en 3 ukers plan. Maksimum bundet arbeidstid pr uke skal ikke overstige 28 timer for repetitør. Maksimum timeantall over en 3 ukers periode skal ikke overstige 66 timer for repetitør (kun fem til fylte 60 år). Det forutsettes at tjenesten planlegges kunstnerisk og helsemessig forsvarlig for den enkelte repetitør.
 
3. For orkestermusikere:
Den bundne arbetidstid defineres iht følgende maksimum antall tjenester pr. sesong (heretter kalt ”årsnormen”) pr. musiker:
Tutti strykere: 235
Nestgruppeledere og 4. stilling strykere: 230
Konsertmester III/Solo II-strykere: 220
Blåsere/slagverkere/gruppeledere strykere/konsertmester II: 210
Alern. soloblåsere/alt. gruppeledere pauke og slagverk: 205
Soloblåsere/solocellist/gruppeledere harpe, pauke og slagverk: 200
Konsertmester I: 150
Jmf. særavtale for orkestermusikere av 01.06.2012. Orkestermusikere kan pålegges inntil 10 tjenester pr sesong utover årsnormen. Faktiske pålagte tjenester lønnes iht overenskomstens § 2.5.6.
 
For arbeidstakere over 60 år med krav på en ytterligere ferieuke reduseres årsnormen med 5 tjenester. For midlertidige ansatte og arbeidstakere i delstilling reduseres årsnormen forholdsvis. Eventuelle individuelt avtalte friuker skal ikke avkorte årsnormen.
 
Maksimum bundet tjenestetid pr. uke skal være 27 timer.
Sammenhengende tjeneste med varighet mer enn 4 timer skal regnes som to tjenester.
20 forestillingstjenester pr. sesong skal kunne være inntil 5 timer uten å regnes som to tjenester.
Det forutsettes at tjenestene planlegges kunstnerisk og helsemessig forsvarlig for den enkelte musiker.
 
Ved sykefravær godskrives musikeren tjenester iht den enkelte musikers oppsatte arbeidsplan for sesongen. De første 3 uker legges faktisk arbeidsplan til grunn for beregningen.
 
Rådighetstjeneste / bakvakt
Den enkelte musiker plikter å stille som bakvakt (rådighetstjeneste) hhv inntil 80 tjenester pr. sesong, for strykere 60 tjenester pr. sesong, for dekning av kollegers sykdom. Bakvakttjenestene innarbeides i arbeidsplanene, men teller kun i årsnormen når de utnyttes.
 
Særbestemmelse vedr. musikernes plikt til å medvirke i dobbeltforestillinger av Nøtteknekkeren:
DNO&B har rett til å sette opp 6 dobbeltforestillinger av Nøtteknekkeren pr. sesong og slik at regelen om 5 timers opphold mellom tjenestene kan fravikes i disse tilfeller. Det skal ikke være mer en 6 timer fra den ene forestillings start til den andres slutt. For slike doble tjenester utbetales for den andre forestillingen et ulempetillegg tilsvarende en dagsgasje pr. musiker. Godtgjørelsen utbetales ikke ved sykefravær fra oppsatt tjeneste. Følgende musikergrupper påtar seg slike doble tjenester kun gjennom frivillig deltakelse på samme vilkår:
 • Treblåsere
 •  1. og 3. horn
 •  Soloharpe
 • Trompet
 • Tuba
Møtetid orkestermusikere
Inntil 6 oppmøter pr. sesong som ikke fordrer instrument kan avregnes innenfor bundet arbeidstid for orkestermusikere uten å telle som tjenester i årsnormen. Disse kan legges tirsdag – fredag kl. 0900-1600. Det enkelte oppmøtet skal ikke overstige 3 timer.
 
4. Kommersielle arrangementer:
Ny særbestemmelse for repetitører:
Den ansatte kan innen den ordinære arbeidstid gjøre konserter (program av inntil 20 min. varighet) innenfor rammen av DNO&B retningslinjer for kommersielle arrangementer. Dette godtgjøres med 3,5 x forestillingspenger - stor sats, pr. konsert i DNO&Bs egne lokaler og med 5 x forestillingspenger – stor sats, pr. konsert utenfor DNO&Bs lokaler. Slike oppdrag skal fastsettes i forståelse med den enkelte ansatte, og skal være kunstnerisk og helsemessig forsvarlig sett i forhold til Den Norske Opera & Ballett øvrige virksomhet.
 
Særbestemmelser for korsangere:
Den enkelte korsanger som medvirker med solistiske oppdrag ved kommersielle og øvrige arrangementer utenfor DNO&Bs kjernevirksomhet godtgjøres med 3,5 x forestillingspenger, stor sats, pr gjennomførte oppdrag i Operahuset, og 5 x forestillingspenger, stor sats, utenfor Operahuset. (se for øvrig operasolistenes særavtale av 1.2.2011 for nærmere definisjon).
 
5. Presiseringer av daglig arbeidstid (bundet tid):
 • Daglig arbeidstid skal normalt ikke overstige 7 timer, for ballettdansere 8 timer. For orkestermusikere skal daglig bundet arbeidstid normalt ikke overstige 6 timer. Daglig arbeidstid kan utvides til 7 timer ved gjennomføring av prøve og forestilling ut over 3 timer samme dag. Det kan inngås særavtale med enkeltgrupper som avviker fra dette.
 • Sammenhengende arbeidstid skal ikke overstige 6 timer, for ballettdansere 8 timer. For orkestermusikere skal sammenhengende bundet arbeidstid ikke overstige 5 timer, med mindre forestillingens varighet gjør lengre arbeidstid nødvendig ved fullstendig gjennomgang i prøver og forestillinger. Det kan inngås særavtale som avviker fra dette.
 • Ved delte dagsverk skal oppholdet være på minst 5 timer mellom prøvene og/eller forestillingene. For korsangere skal oppholdet regnes i forhold til tidspunktet for pålagt frammøte. På lørdager og søn/helligdag kan det normalt ikke pålegges delt dagsverk, med unntak for dansere.
 • Sangsolister: Ved delt dagsverk skal oppholdet være på minst 5 timer mellom prøvene og/eller forestillingene. På dager med forestillings- eller prøvestart klokken 18, kan oppholdet være på 4 timer. Prøver /coaching kan legges i 5-timerspausen dersom den enkelte solist etterspør dette. På lørdager og søn/helligdag kan det normalt ikke pålegges delt dagsverk.
 • Evt. sminketid (selvsminking 1/2 time) regnes inn i den daglige arbeidstid.
 • Prøver kan legges mandag - fredag mellom kl. 10.00 og kl. 16.00, og mellom kl. 19.00 og kl. 23.00. De 4 siste kveldsprøvene på den enkelte produksjon kan begynne kl. 18.00. Prøver på lørdag kan legges mellom kl. 10.00 og kl. 18.00. Prøver på kveldstid og på lørdager skal så langt som mulig unngås. Det kan inngåes særavtale som avviker fra dette. Prøver for sangsolister kan legges mandag-fredag mellom klokken 1000 og 1600 og mellom kl. 1900 og kl. 2300. Prøver på scenen kan begynne kl. 1800. På lørdager kan det prøves mellom klokken 1000 og 1800. Prøver på kveldstid og lørdager skal så langt som mulig unngås. Det kan inngås særavtale som avviker fra dette. For ballettdansere gjelder i tillegg følgende særskilte prøvetidsbestemmelser: Prøvesalprøver legges normalt mandag – fredag mellom kl. 09.30 og kl. 17.00. Eventuelle prøver på lørdag legges mellom kl. 10.00 og kl. 14.00, fortrinnsvis på dager danseren skal møte til forestilling. Ballettrepetitørenes arbeidstid følger dansernes prøvetid.
 •  Forestillinger og konserter skal på mandag til fredag ikke begynne før kl.11.00, på lørdag ikke før kl.12.00 og på søn- og helligdager ikke før kl.13.00. Disse begrensningene gjelder ikke formidlingsprogrammene.
 • Sangsolister kan ikke pålegges å medvirke i stor rolle i mer enn 4 helaftens forestillinger og/eller konserter pr. uke, og ikke i mer enn 2 sammenhengende dager. Dette gjelder også for de mellomstore roller som Operasjefen, etter drøftinger med tillitsvalgte har kommet frem til skal omfattes av dette.
 • Sangsolister kan ikke pålegges annet arbeid på dager hvor de medvirker i stor rolle i helaftens forestilling. Dette gjelder også for de mellomstore roller som Operasjefen, etter drøftinger med tillitsvalgte har kommet frem til skal omfattes av dette.
 • Ballettdansere kan ikke pålegges annet arbeid på dager hvor de medvirker i to forestillinger.
 • Ballettsolister kan ikke pålegges statistarbeid.
  Merknad:
  To formidlingsforestillinger som til sammen ikke overstiger 3 timer regnes som en forestilling.
6.  Pausebestemmelser
 • Samlet pausetid i løpet av arbeidsdagen skal tilsvare minst 10 minutter pr. av-sluttet time, dog maksimum 60 min. pr. dag. Under prøver som varer inntil 3 timer skal det normalt være en sammenhengende pause på 20 minutter, respektivt inntil 4 timer en pause på 30 min.
 • Det kan inngås særavtaler om pausetid og fordelingen av pausene for enkelte grupper av arbeidstakere.
 • For sceneprøver med flere medvirkende utøvergrupper samordnes pausene.
7. Bestemmelser vedr. helgefri og frikvelder
 • Hver arbeidstaker skal ha minst 7 friperioder pr. sesong fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 10.00 (for orkestermusikere til kl. 18.00), utenom de fridager som er nevnt i 2.2.5 og utenom ferie- og friuker. Frihelgene skal fordeles mest mulig jevnt i sesongen. Dansere i balletten skal ha minst en frihelg hver måned. Arbeidstakerne skal senest ved sesongens begynnelse informeres om hvilke helger som blir felles frihelger for det enkelte ensemble kommende sesong.
 • Orkestermusikere skal i tillegg til ukefridagen, jf pkt. 2.2.4, ha fri minst en kveld etter kl. 16.00 hver uke. Når det er nødvendig kan frikvelden legges til nærmeste foregående eller etterfølgende uke. Orkestermusikere kan ikke pålegges frammøte på mandager før kl.18.00, med mindre en prøve eller forestilling er av en slik lengde at tidligere frammøte er nødvendig.
8.  Avregning av arbeidstid
 • Pålagte frammøter til arbeid avregnes med minst 3 timer, for sangsolister og dansere minst 2 timer. Frammøte til konserter/ballettforestillinger avregnes dog med minst 2,5 timer. Varer frammøtet lenger, avregnes den faktiske arbeidstiden. For orkestermusikere kan prøver på formiddag avregnes med 2 timer. Det skal ikke legges prøver for orkesteret på dager der forestilling overstiger 4 timer.

NTL– og Fagforbundet området.
Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal så vidt mulig ha det følgende søn- og helgedagsdøgnet fri. Det kan avtales arbeidsordninger som gir arbeidstakeren fri gjennomsnittlig hvert annet søn- og helgedagsdøgn, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på søn- og helgedag.
 
For Fagforbundets område:
Hver arbeidstaker skal ha minst 7 friperioder pr. sesong fra fredag kl 16.00 til mandag kl 07.00. Disse frihelgene fastsettes og varsles senest pr. halvår.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito