Skriv ut

§5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid


5.1 Avgrensning

5.1.1
Forutsetningen for utbetaling av tilleggene i § 5 er at vedkommende er lønnet etter
   tariffavtalens bestemmelser og at det ikke gis kompensasjon på annen måte

5.1.2 Godtgjøring etter § 5 betales ikke under overtidsarbeid.

5.1.3 Det kan ikke betales flere tillegg etter § 5 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter § 5.4 for samme tidsrom som det betales etter §§ 5.2, 5.3 eller 5.5.

5.1.4 Tilleggene kommer som hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere som har arbeid avledende art eller en særlig selvstendig stilling, jfr. § 6.3. Dette unntak gjelder imidlertid
   ikke arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden er pålagt å følge
   dem de er satt til å lede.

5.1.5 Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver kan det i hvert enkelt tilfel­le inngås avtale om
   at arbeidet skal avspaseres.

5.2 Lørdags- og søndagstillegg
   Kompensasjon for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, er fastsatt i § 5.8.

5.3 Helge- og høytidstillegg
   Helligdagstillegg. Kompensasjon for ordinært arbeid på helligdager som ikke er nevnt i § 4.6 (jf. helligdagloven) samt nyttårsaften, er fastsatt i § 5.8.

5.4 Skifttillegg/kvelds- og nattillegg 5.4.1 Arbeidstakere som arbeider skift, godtgjøres med B-trinn 34. Tillegget utgjør kr 327,- pr. uke, kr 9,20 pr. time.

5.4.2 Kompensasjon for arbeidstakere som ikke kommer inn under § 5.4.1 er fastsatt § 5.8.

5.5 Delt dagsverk
   For delt dagsverk utbetales kr XX,- pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstakeren må møte fram flere enn 2 ganger hver arbeidsdag, er godtgjørelsen kr XX,- pr. arbeidsdag. Forutsetningen er at arbeidsdagen inklusive oppholdene og spisepausene strekker seg over 9 timer eller mer. Hvilepauser som anordnes i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

   Kompensasjon for delt dagsverk er fastsatt i § 5.8.

   Merknad: Det tas forbehold om at det i forhandlinger om særbestemmelser kan bli avtalt at delt dagsverk kan kompenseres på annen måte.
5.6 Dag- eller timelønte arbeidstakere som har fri søn- og helgedager
   Arbeidstakere med dag- eller timelønn som har minst 1 måneds sammenhengende tjeneste, betales ordinær daglønn etter tariffen for helgedager som faller mellom søndager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vært i arbeid denne dagen

5.7 Avrundingsregler
   Tilleggene betales for hele timer. Tiden for utbetaling av tilleggene legges sammen pr.
   oppgjørsperiode og summen avrundes slik at 30 min. eller mer forhøyes til hel time,
   mens 29 min. eller mindre faller bort.
5.8 «5.8»
   Det gis 2 ukers ekstra fri med lønn i tillegg til ferielovens bestemmelser. Partene kan
   lokalt avtale godtgjøring som erstatning for ekstra fri.

   Merknad: Ekstra fri med lønn kommer i til­legg til avtalefestede friordninger som ikke er knyttet til kompensasjon for ulempe-/ubekvemstillegg.

Merknad til hele § 5
   For orkestermusikerne gjelder egne bestemmelser fastsatt i særbestemmelser.