Skriv ut

Kap 1.4 Sykdom, svangerskap og fødsel


1.4.1 Generelt
Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon
DNO&B utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller DNO&B.
 
Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist.
 
For arbeidstakere som er ansatt i tidsbegrensede arbeidsforhold, utløper retten når ansettelsesforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden.
 
1.4.2 Lønnens størrelse
Med lønn menes i disse bestemmelsene full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under fraværet, så lenge arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden.
 
1.4.3 Fradrag for trygd
I ytelsene skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels  eller adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan DNO&B kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels  eller adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes.
 
1.4.4 Sykdom - Retten til sykelønn
Arbeidstaker som har tiltrådt stillingen har rett til sykelønn fra første sykedag. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er retten betinget av refusjon fra folketrygden.
 
1.4.5 Svangerskap og fødsel - Opptjening/permisjonslengde
Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf folketrygdloven kapittel 14.
 
1.4.6 Varsel
Arbeidstaker skal i god tid, og senest innen 4 uker, varsle om når permisjonen ønskes avviklet.
 
1.4.7 Arbeid under svangerskap
Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1,5 måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt.
Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift må slutte i arbeidet pga. risikofylt arbeidsmiljø, og som ikke kan omplasseres, får en utvidet rett til lønn som svarer til perioden fra fratredelsen og fram til fødselen. Permitteringen skal ikke berøre de uker kvinnen har rett til som ordinær foreldrepermisjon.
 
1.4.8 Ny permisjon
Arbeidstaker som har hatt foreldrepermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst en måned for å få lønn under ny foreldrepermisjon.
 
1.4.9 Amming
Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.
 
1.4.10 Omsorgspermisjon for faren
I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jf arbeidsmiljøloven § 12 3.
 
1.4.11 Farens rett til permisjon med lønn
Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har oppebåret lønn i det rettmessige antall uker, har faren, når han fyl¬ler vilkårene om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdloven § 14-13, 14-14.. Farens rett etter dette punkt er ikke av¬hengig av at moren er arbeidstaker ved DNO&B.
 
1.4.12 Adopsjon
Adopsjon av barn under 15 år
Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får foreldrepenger etter folketrygdloven § 14 9.
 
1.4.13 Barn og barnepassers sykdom
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri med lønn for nødvendig til-syn med barnet når det er sykt, jf arbeidsmiljøloven § 12 9. Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmede barn. Sykdommen må legitimeres med legeattest ved fravær utover 3 dager.
 
Retten til fri når den som har det daglige tilsynet med barnet er syk, reguleres av arbeidsmiljøloven § 12 9 (1) bokstav c).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito