NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 13 Lønn under militærtjeneste/sisviltjeneste
Skriv ut

§ 13 Lønn under militærtjeneste/sisviltjeneste


13.1 Krav til tjenestetid

Arbeidstaker med minst 6 måneders forutgå­ende sammenhengende tjeneste ved virksomhe­tene som omfattes av overenskomsten, utbetales lønn i samsvar med § 13.2 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i Sivilfor­svaret, pliktig polititjeneste og under avtjening av sivil tjenesteplikt.

13.2 Lønn

Arbeidstaker uten forsørgelsebyrde utbeta­les en tredjedel av den sivile lønn under førstegangstjenesten. Ellers utbetales full lønn. Når tjenesten varer mer enn en uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønn for tjenestetillegg. Det gjøres også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.

For vernepliktig og utskrevet befal skal det i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grad/stillings hovedregulativlønn. Er sistnevnte lønn større enn den sivile stillings lønn, fal­ler den sivile lønn helt bort.

13.3 Ferieopptjening

Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstaker var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter §§ 13.1 og 13.2 ovenfor. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni - 30. september og resten av tiden innenfor ferieår­et. Det utbetales i tilfelle full lønn og eventuelt ferielønnstillegg for denne tid. Trekk etter § 13.2 faller da bort. For arbeidstaker som ikke har lønn etter §§ 13.1 og 13.2 gjelder ferielovens § 10, nr. 5.