Skriv ut

§2 Tilsetting


2.1 Skriftlighetskrav
Tilsetting skal skje skriftlig.
 
2.2 Kvalifikasjoner
Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifika­sjo­ner (teoretisk og praktisk utdanning samt skik­kethet for stillingen).

Når søkere av begge kjønn står kvalifika­sjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert. Ved rekruttering til lederstillinger skal det, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.
 
2.3 Utlysing
Ledige stillinger skal også utlyses internt.
 
2.4 Instruks
Er det nødvendig med instruks for en stilling, fastsettes denne i drøftinger med de tillitsvalgte. Hvilke stillinger dette gjelder, fastsettes i drøftinger mellom partene.
 
2.5 Uttalerett
Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før tilsettinger finner sted.
 
2.6 Deltid og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom
Arbeidsgiver skal informere om og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom med arbeidstakerorganisasjonene lokalt.