NTO Avtaler > Stavanger Symfoniorkester - MFO og NTL > Kapittel 1 - Fellesbestemmelser > §9 Lønn under militærtjeneste/siviltjeneste
Skriv ut

§9 Lønn under militærtjeneste/siviltjeneste


9.1 Krav til tjenestetid
   Arbeidstaker med minst 6 måneders forutgå­ende sammenhengende tjeneste ved virksomhe­tene som omfattes av overenskomsten, utbetales lønn i samsvar med § 9.2 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i Sivilfor­svaret, pliktig polititjeneste og under avtjening av sivil tjenesteplikt.

9.2 Lønn
   Arbeidstaker uten forsørgelsebyrde utbeta­les en tredjedel av den sivile lønn under førstegangstjenesten. Ellers utbetales full lønn. Når tjenesten varer mer enn en uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønn for tjenestetillegg. Det gjøres også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.

   For vernepliktig og utskrevet befal skal det i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grad/stillings hovedregulativlønn. Er sistnevnte lønn større enn den sivile stillings lønn, fal­ler den sivile lønn helt bort.

9.3 Ferieopptjening
   Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstaker var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter §§ 9.1 og 9.2 ovenfor. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni - 30. september og resten av tiden innenfor ferieår­et. Det utbetales i tilfelle full lønn og eventuelt ferielønnstillegg for denne tid. Trekk etter § 9.2 faller da bort. For arbeidstaker som ikke har lønn etter §§ 9.1 og 9.2 gjelder ferielovens § 10, nr. 5.