Skriv ut

B. Normalkontrakt


 

B.  NORMALKONTRAKT
Mellom ......................................... (teatrets navn, medlem av Norsk Teater- og Orkesterforening)
og
......................................... (dramatikerens navn)
1.   I henhold til vedlagte overenskomst har teatret dags dato    kjøpt til produksjon dramatikerens verk.
......................................... (tittel)
 
Retten til å produsere og framføre verket gjelder i 2- to   - år fra i dag, altså til den............... og rett til     visning  2 - to - år fra premiéredato, med rett til 1 -    et - års forlengelse mot tilleggshonorar.
 
2.   Grunnhonoraret som for tiden er kr. .............. utbetales med:  
1/6 når teatret ber om å få utviklet et manuskript på grunnlag av en idé eller synopsis.
1/6 under arbeid, etter avtale.
1/6 ved innlevering av manuskript, etter avtale.
3/6 ved antakelse, som medfører inngåelse av normalkontrakt.
 
3.   Bearbeidelse.
Treffes det avtale om en bearbeidelse av det innleverte, men ennå ikke antatte manuskript, utbetales a konto beløp som går til fratrekk i antakelseshonoraret.  
 
4.   Ikke antakelse.
Hvis det ferdige skuespill ikke blir antatt, beholder dramatikeren det allerede utbetalte honorar.
 
5.   Royalty er 13 %
og beregnes av brutto billettinntekt - fratrukket garderobeinntekter, avgift på fribilletter og avgift til pensjonskassen.
 
6.   Avregning og oppgjør
sendes dramatikeren to ganger i året - med spesifikasjon over antall oppførelser og spilleinntekt.
 
Kontrakten utarbeides i to eksemplarer, og hver av partene får hver sitt, og teatret sender en kopi av denne til Norske Dramatikeres Forbund, Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo 1.
 
................den ......... år......
 
Teatrets underskrift                                                                                                     Dramatikerens underskrift