Skriv ut

10 Øvrige bestemmelser


Denne avtalen er utstedt og underskrevet i fire eksemplarer, hvorav ett eksemplar beror hos hver av partene, og ett eksemplar beror hos TONO.

Oslo, ___/___1998For NTO For NOPA For NKF_____________________ ________________________ _______________________
Morten Gjelten Sigurd Jansen Glenn Erik Haugland
Direktør Formann Formann