Skriv ut

Kap. 2.5 Overtid


2.5.1   Generelt

Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig og holdes innenfor de grenser som er satt i arbeidsmiljøloven § 10 6.
Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget (differansen mellom timelønn og overtidsgodtgjørelse).

 
2.5.2 Avrundingsregler
Arbeidet tid legges sammen pr oppgjørsperiode (normalt pr. måned) og avrundes opp til nærmeste halve time.
2.5.3 Definisjoner
Som overtidsarbeid regnes alt pålagt arbeid utover det antall arbeidstimer/tjenestetimer som er fastsatt for full stilling, jf pkt. 2.2.
Med timelønn forstås i dette kapittel årslønn dividert med 1850.

 
2.5.4 Alminnelig overtidsgodtgjørelse
Overtidsarbeid lønnes med timelønn tillagt 50 %.
 
2.5.5 Forhøyet overtidsgodtgjørelse
Følgende dager og tidspunkt skal overtidsgodtgjørelse tilsvare timelønn tillagt 100 %
1. For overtidsarbeid utover 4 timer
2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager.
3. For overtidsarbeid mellom kl.23.00 og 07.00, for arbeidstakere med skifttillegg.
4. For overtidsarbeid mellom kl.21.00 og 07.00, for arbeidstakere uten skifttillegg.
5. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstids slutt på dager før helgedager.
6. For overtidsarbeid utført på helge  og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse , jul  og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 

2.5.6 Orkestermusikere
For musikeren utbetales tjenester utover den årlige tjenestenormen som overtid med et tillegg på 50 % av frammøtetiden. Avregning gjøres pr. sesong og overtid utbetales for de sist spilte tjenester.
 
2.5.7 Arbeid av arbeidstakere med særlig selvstendige stillinger
Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig selvstendig stilling har ikke rett til overtidsgodtgjørelse (jf arbeidsmiljøloven § 10 12)med mindre de i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede. Hvilke stillinger dette gjelder fastsettes i forhandlinger mellom partene, jf punkt 1.1
Arbeidstakere som er unntatt fra bestemmelsene om overtidskompensasjon, kan etter avtale tilstås en fast godtgjøring etter B regulativet
 
2.5.8 Merarbeid
For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt regnes den arbeidstid som går ut over den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid og lønnes med ordinær timelønn.
 
2.5.9 Tilkalling
Overtidsarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godtgjøres som om arbeidet varte i minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 3 timer. For øvrig regnes påbegynt halvtime som halv time.
Hvis tilkallingen gjelder arbeid til forestilling(er), lønnes de tilkalte som bestemt for den eller de forestillinger de er tilkalt til.
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito