Skriv ut

§3 Oppsigelse


3.1    Skriftlighetskrav
 
Oppsigelse skal skje skriftlig.
 
3.2    Oppsigelsesfrister
 
Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet. For øvrig kommer de særlige oppsigelsesfristene i arbeidsmiljølovens aml § 15-3, 2) – 10) til anvendelse.
 
3.3    Innskrenkning/rasjonalisering        
 
Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig aml § 15-7, 2) og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansiennitet tas inn først.
 
3.4    Omplassering
 
Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnstrinnsplassering som en personlig ordning.
 
3.5    Annet
 
Det vises for øvrig til aml kap.15 og 17.