Skriv ut

5. Overtid og merarbeid


5.1          Definisjoner

5.1.1       Overtid

Med overtid menes alt pålagt arbeid ut over det antall arbeidstimer pr. dag eller uke som er fastsatt for arbeidstaker i hel stilling.

 

5.1.2       Merarbeid

For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidstilsatt, regnes arbeidstid som går ut over ut over den avtalte, men ikke ut over den fastsatte arbeidstiden for hel stilling, som merarbeid.

 

5.1.3       Timelønn for overtid

Med timelønn for overtid menes årslønn i hel stilling dividert med 1850.

 

5.1.4       Alminnelig timelønn

Med alminnelig timelønn menes for arbeidstakere med 37,5 times arbeidsuke årslønn i hel stilling dividert med 1950. For arbeidstakere med kortere ukentlig arbeidstid, reduseres divisoren tilsvarende, jf kap 2, pkt. 2.1.

 

5.2          Generelt

5.2.1       Avspasering av overtid

Etter avtale kan arbeidet overtid avspaseres time for time, med utbetaling av overtidstillegget, jf pkt. 5.3.

 

5.2.2       Unntak

Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig selvstendig stilling, er unntatt fra bestemmelsene om overtidsbetaling med mindre de i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede. Arbeidstakere som er unntatt kan etter særavtale gis en fast godtgjøring.

 

5.3          Betaling for overtid og merarbeid

5.3.1       Alminnelig overtidsbetaling

De første 4 timene overtid lønnes med timelønn for overtid med 50% tillegg. Overtid ut over 4 timer lønnes med timelønn for overtid med 100% tillegg.

 

5.3.2       Forhøyet overtidsbetaling

Overtid lønnes i alle tilfeller med timelønn for overtid med 100% tillegg i følgende tidsrom:

1.            Mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 neste dag.

2.            Lørdager og søndager.

3.            Etter den ordinære arbeidstidens slutt på dager før helgedager.

4.            Helge- og høytidsdager.

5.            Påskeaften.

6.            Etter kl. 12.00 på pinseaften og julaften.

 

5.3.3       Betaling for merarbeid

Merarbeid lønnes med alminnelig timelønn.

 

5.3.4       Tilkalling

For overtid og merarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales det ikke for nytt frammøte dersom arbeidet påbegynnes igjen innenfor de 3 timene. Arbeid ut over 3 timer avrundes oppover til nærmeste halve time.

 

5.3.5       Avrunding

Overtid og merarbeid summeres for hver måned. Grunnlaget for betalingen er faktisk arbeidet overtid eller merarbeid avrundet nedover til nærmeste hele time.