Skriv ut

§12 Lønnsansiennitet


12.1   Generelt
 
12.1.1 Ansettelse
 
Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.
 
12.1.2 Nedre aldersgrense
 
Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 
12.1.3 Læretid
 
Læretid avsluttet etter 01.05.92 godskrives i lønnsansienniteten.
 
12.2   Opprykksdato
 
Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato.
 
12.3   Permisjon som medregnes i tjenesteansienniteten
Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:
 
  1. Permisjon med hel eller delvis lønn.
  2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv.
  3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste.
  4. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt - kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.
  5. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten.
 
12.4   Overgang fra annen stilling ved virksomheten
 
Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.
 
12.6  Deltidsstillinger
 
Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler.
 
Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)
 
Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.
 
12.7   Sesongarbeider
 
Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste hvert år, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.