Skriv ut

§4 Koreografiske verk


4.1. Engangshonorar for koreografiske verk
Det betales engangshonorar for koreografiske verk etter følgende satser:
Samlet tidligere erfaring målt
i antall minutters koreografi, Honorar pr. minutt, Minimumshonorar,
gjeldende fra 1.04. 10

MINIMUMSHONORAR/MINUTTSATS 
 
Ansiennitet etter tidligere koreografisk erfaring i minutter
pr. minutt
minimumssats inntil 5 minutter:
pr. 1.4.10
0 – 60 min
kr 1 360
kr 13 600
61 – 150 min
kr 1 460
kr 14 600
151 – 270 min
kr 1 660
kr 16 600
271 – 390 min
kr 1 860
kr 18 600
391 – 540 min
kr 2 060
kr 20 600
541 min -
kr 2 260
kr 22 600
 
For hvert av minuttene fra 6 - 10 betales et tillegg som fremgår av tabellen:
 
GRUPPE 1
Samlet tidligere erfaring 0 – 60 minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 13 600
 
6 minutter
kr 14 350
 
7 minutter
kr 15 100
 
8 minutter
kr 15 850
 
9 minutter
kr 16 600
 
10 minutter
kr 17 350
 
11 minutter eller mer
kr 1 360,- pr minutt
+ tillegg på kr 3750,-
 
 
GRUPPE 2
Samlet tidligere erfaring 61 – 150 minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 14 600
 
6 minutter
kr 15 424
 
7 minutter
kr 16 250
 
8 minutter
kr 17 075
 
9 minutter
kr 17 900
 
10 minutter
kr 18 725
 
11 minutter eller mer
kr 1 360 ,- pr minutt
+ tillegg på kr 4125,-
 
GRUPPE 3
Samlet erfaring 151 – 270 minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 16 600
 
6 minutter
kr 17 575
 
7 minutter
kr 18 550
 
8 minutter
kr 19 525
 
9 minutter
kr 20 500
 
10 minutter
kr 21 475
 
11 minutter eller mer
kr   1 660,- pr minutt
+ tillegg på 4875,-
 
GRUPPE 4
Samlet tidligere erfaring 271 – 390 minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 18 600
 
6 minutter
kr 19 725
 
7 minutter
kr 20 850
 
8 minutter
kr 21 975
 
9 minutter
kr 23 100
 
10 minutter
kr 24 225
 
11 minutter eller mer
kr   1 860,- pr minutt
+ tillegg på kr 5625,-
 
GRUPPE 5
 
Samlet tidligere erfaring 391 – 540 minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 20 600
 
6 minutter
kr 21 875
 
7 minutter
kr 23 150
 
8 minutter
kr 24 425
 
9 minutter
kr 25 700
 
10 minutter
kr 26 975
 
11 minutter eller mer
kr   2 060,- pr minutt
+ tillegg på kr 6375,-
 
 
 
GRUPPE 6
Samlet tidligere erfaring 541 - minutter koreografi
Inntil 5 minutter
kr 22 600
 
6 minutter
kr 24 025
 
7 minutter
kr 25 450
 
8 minutter
kr 26 875
 
9 minutter
kr 28 300
 
10 minutter
kr 29 725
 
11 minutter eller mer
kr    2 260,- pr minutt
+ tillegg på kr 7125,-
Se også 4.2

4.2 Innstuderingshonorar
Innstudering av koreografiske verk lønnes:
a) i henhold til denne avtales § 2.1 og beregnes for den tid som er avtalt for utførelsen av oppdraget som en spesifisert, sammenhengende periode på minimum 14 dager
b) som spesifiserte enkeltdager, med en sats utregnet som under pkt. 4.3

4.3 Avtalte repriser og gjenopptakelser av (rene) koreografiske verk
Avtalte repriser og gjenopptakelser av (rene) koreografiske verk, betales med 1/48 av høyeste avtalefestede normalhonorar (jf. § 3.1) for første prøvedag. Påfølgende prøvedager betales med 1/96 av høyeste avtalefestede normalhonorar.

4.4 Tillegg for frittstående koreografisk verk
For frittstående koreografisk verk som utgjør eller inngår i en hel forestilling, skal koreografen godskrives et tillegg tilsvarende to lønnstrinn i forhold til hvor den ansatte befinner seg på stigen.

4.8 Royalty
For oppføring av helaftens ballettverk godskrives koreografen med 6 % royalty av brutto billettinntekt (heri ikke medregnet pensjonsavgift og/eller avgift på fribilletter).
Dersom flere koreografiske verk oppføres under en og samme forestilling godskrives den enkelte koreograf en forholdsmessig del av forestillingens royalty.

Det betales forskudd på royalty lik 5 % av engangshonoraret etter § 4.
Om ikke annet avtales, avregnes samlet royalty til den enkelte koreograf innen utgangen av desember og utgangen av juni.

4.9 Bortfall/avlysning av oppgaven. Bekreftelse av inngått avtale
Skulle oppgaven bortfalle uten at det skyldes den tilsatte, etter at avtale om oppgave er skriftlig bekreftet, har denne krav på fullt honorar.

Teatret skal skriftlig bekrefte inngått muntlig avtale innen 14 dager fra inngåelse av slik. Dersom dette ikke er gjort, gjelder retten til fullt honorar fra dette tidspunkt, så sant det kan godtgjøres at avtale er inngått.
Protokolltilførsel:
Partene forutsetter at denne bestemmelsen skal gjennomføres innen 1. mai 1995.

4.10 Forfall av honorarutbetaling
Det avtalte honoraret forfaller til betaling med 1/3 ved avtalens inngåelse, dog tidligst 8 uker før prøvestart, 1/3 ved prøvetidens begynnelse og 1/3 ved den avtalte prøveavslutningen, uansett om teatret ønsker å utsette premieren.
Ved betaling etter forfall kan det kreves morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

4.12 Feriepenger
Feriepenger utbetales den tilsatte etter de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

4.13 Plassering av ferie
Ferie og fridager legges til samme dager og tidsrom som for det øvrige kunstneriske personalet, med mindre annet er avtalt på forhånd i god tid.

4.14 Fremføringsrett
Den tilsatte overdrar til teatret retten til å fremføre/vise dennes verk i den utstrekning dette er nødvendig for at arbeidsavtalen skal oppfylles etter sitt formål. Se forøvrig § 9.

4.15 Godtgjørelse for annet arbeid
Dersom den tilsatte må utføre arbeid han normalt ikke kan tillegges, henvises det til bestemmelsen i 2.8.