Skriv ut

4. Sykdom


4.1          Generelt

4.1.1       Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon

Stiftelsen KSO utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller Stiftelsen KSO.

Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist.

For arbeidstakere som er midlertidig tilsatt, utløper retten når tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden.

 

4.1.2       Lønnens størrelse

Med lønn og sykelønn menes i disse bestemmelsene full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under fraværet, så lenge arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden.

 

4.1.3       Fradrag for trygd

I ytelsene skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels- eller adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan Stiftelsen KSO kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels- eller adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes.

 

4.2          Sykdom

4.2.1       Retten til sykelønn

Arbeidstaker som har tiltrådt stil­lingen har rett til syke­lønn fra første sykedag. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er retten betinget av refusjon fra folketrygden.

 

4.2.2       Egenmelding

Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiver med opplysninger om fra­værets sannsynlige varighet. Fravær ut over egenmeldingsperioden må legitimeres med sykemelding fra lege.    

 

4.2.3       Friskmelding

Om sykdom­men har vart utover egenmeldingsperioden kan Stiftelsen KSO kreve friskmelding fra lege før arbeidet gjenopptas.

 

4.2.4       Refusjon og erstatning

Stiftelsen KSO har rett til å gjøre sitt tap i form av utbetalt lønn under sykdom gjel­dende direkte mot skadevolder eller vedkom­mende forsikringsselskap.

 

 

4.3          Svangerskap og fødsel

4.3.1       Opptjening og permisjonens lengde

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf folketrygdloven kapittel 14.

 

4.3.2       Varsel

Arbeidstakeren skal i god tid varsle om når ­permisjonen ønskes avviklet.

 

4.3.3       Arbeid under svangerskap

Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1½ måned av per­misjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt.

 

4.3.4       Ny permisjon

Arbeidstaker som har hatt fødselspermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst 1 måned for å ha rett til lønn under ny fødselspermisjon.

 

4.3.5       Amming

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.

 

4.3.6       Omsorgspermisjon for faren

I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jf arbeids­miljøloven § 31 nr. 2.

 

4.3.7       Farens rett til permisjon med lønn

Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har mottatt lønn i det lovfestede antall uker, har faren, når han fyl­ler vilkårene om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdloven §§ 14-9 og 14-10. Farens rett etter dette punkt er ikke av­hengig av at moren er arbeidstaker ved Stiftelsen KSO.

 

4.4          Adopsjon

Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdloven §§ 14-14 - 14-19.

 

4.5          Barn og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri med lønn for nødvendig til­syn med barnet når det er sykt, jf arbeidsmiljøloven § 33A.