Skriv ut

§2 LOKALE FORHANDLINGER


Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:

  1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.
  2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av arbeidsopp­gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over len­gre tidsrom) i de forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen.
  3. det er gjennomført produktivitets-/effek­tiviseringstiltak som medfører klart mål­bare resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles.
  4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.