NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 20 Leilighetsvis tilsatte musikere (Frilans-musikere)
Skriv ut

§ 20 Leilighetsvis tilsatte musikere (Frilans-musikere)


20.1 Musikere som engasjeres eller tilsettes som vikar eller ekstramusiker i symfoniorkestre skal ha lønn på minst kr 355,00 pr. time Satsen er endret fra kr 330,00 pr. time til kr 355,00 pr. time med virkning fra 1.5.2004..

20.2 Musikeren lønnes for den tiden han er tilsagt. Hvert frammøte regnes til minst 2 1/2 time for konserter og 3 timer for annet frammøte. Arbeid utover dette lønnes pr. påbegynt halvtime.

20.3 For tjeneste med biinstrument betales et tillegg på kr 80,00 (rev. 2003) pr. biinstrument for hvert frammøte. Som biinstrument til slagverk regnes kun pauker, melodiske slagverkinstrumenter og elektronikk.

20.4 For engasjement eller tjeneste som gruppeleder betales opprykkstillegg, jfr. pkt 6.9.2

For engasjement eller tjeneste som konsertmester betales et tillegg på minst kr 210,00 (rev. 2003) for hvert frammøte på prøve, og kr 420,00 (rev. 2003) for konsert.

20.5 I de tilfeller der musikerne er tilreisende og må overnatte, skal det betales for minst 4 timer hver dag med enten prøve eller konsert, og minst 5 ½ time hver dag med både konsert og prøve.

20.6 For tjeneste utenfor orkestrets ordinære arbeidssted (turné) med over 5 dagers varighet skal det betales for minst 25 timer pr. uke under turnéen. Overskytende skal betales pr. time. For kortere turnéer vises det til pkt. 5.

Slik tjeneste skal være nærmere avtalt og angitt i arbeidsavtalen, som også skal omhandle andre særskilte betingelser for denne tjenesten. Statens reiseregulativ gjøres gjeldende.

20.7 Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av orkesterselskapet.