Skriv ut

Kap 1.8 Yrkesskade eller yrkessykdom


1.8.1 Yrkesskade  
Ved yrkesskade eller yrkessykdom (godkjent av Rikstrygdeverket som yrkesskade) som følge av arbeid i DNO&Bs tjeneste, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketryg­dens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.
 
1.8.2 Skade på reise
Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeids­sted, og på tjenestereise.
 
1.8.3 Hvem omfattes
Alle arbeidstakere tilsatt i DNO&B omfattes av ordningen.
 
Arbeidstakere som har vært ansatt i DNO&B dekkes også forutsatt at ska­den ble konstatert etter 1.5.86.
 
1.8.4 Tap i framtidig erverv
Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervs­messige uførhet er lavere.
 
1.8.5 Menerstatning
Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:
• 15-30 % medisinsk invaliditet 1G
• 30-70 % " "  2G
• Over 70 % " "  3G
 
1.8.6 Død
Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15G til de etterlat­te som definert i pkt. 1.7.4.
 
1.8.7 Samordning av pkt. 1.7 og 1.8
Den samlede erstatning til de etterlatte etter pkt. 1.7 og 1.8 kan ikke overstige 18G.
 
1.8.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring
I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter disse bestemmelser, utbetales bare erstatning etter loven.
 
I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter disse bestemmelser enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.
 
1.8.9 Forsikringsplikt
DNO&B plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jf for øvrig pkt. 1.7.7.
 
1.8.10 Dekning av utgifter
Under sykdomsfravær som følge av ulykkes­tilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter pkt. 1.4.4, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindings­saker, og fysikalsk behandling i forbindel­se med skaden.
 
1.8.11 Utbetaling
DNO&B plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.
 
DNO & B - Fagforbundet/MFO/NTL/NLL/Nito