Skriv ut

§1 Tilsetting


1.1 Hvem avtalen gjelder for

Overenskomsten gjelder både for fast tilsatte og for den som er tilsatt for en enkelt oppsetning.

Ved tidsbegrenset tilsetting gjelder overenskomsten i den utstrekning og på den måte som følger av de enkelte paragrafer.

§ 1.2 Enkeltoppgaver: Normalkontrakt, Samarbeidsproduksjoner Endret jf protokoll pr 1.4.06
Ved tilsetting for enkeltoppgaver av sceneinstruktør og scenograf/kostymetegner skal vedlagte normalkontraktsformular benyttes, dersom ikke vesentlige grunner skulle tilsi noe annet, jf. § 1.4.
To eller flere navngitte teatre kan avtale samarbeidsproduksjon senest før inngåelse av skriftlig normalkontrakt med opphavsmannen, ved at slik avtale omtales der. Se § 3.4.
 
Eventuelt merarbeid som følge av samarbeidsproduksjonen hensyntas ved fastsettelse av oppgavens omfang, jfr pkt 3.4.
 
Kontraktsformularet skal normalt undertegnes 6 måneder før prøvene/tilsettingen begynner.

1.3 Fast tilsetting: Tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelse

Ved fast tilsetting skal det benyttes tilsettingsbrev, samt stillingsbeskrivelse i tråd med denne overenskomsts bestemmelser, hvor partene står fritt til å avtale særlige vilkår, idet arten og omfanget av de arbeidsoppgaver som den tilsatte skal ivareta ved siden av de egentlige yrkestilknyttede oppgaver kan variere noe fra teater til teater.

Stillingsbeskrivelsen utarbeides mellom teatret og den tilsatte, men skal drøftes med den tilsattes tillitsvalgte.

Omfanget av det avtalte arbeidet skal fremgå av stillingsbeskrivelsen.

Protokolltilførsel:

Dersom stilling ved fast tilsetting skal tillegges oppgaver som faller utenfor området for denne overenskomst, kan den tilsatte kreve at dette skal forhandles sentralt mellom organisasjonene.

1.4 Særavtaler

Inngås det særavtale med sceneinstruktør, koreograf eller scenograf/kostymetegner som omfattes av denne overenskomst, skal den på forhånd godkjennes av de respektive organisasjoner sentralt. Særavtalen skal dog ikke være til ugunst for den tilsatte.

1.5 Utferdigelse av kontrakter, tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelser. Oversendelse til fagforeningene

Alle kontrakter, tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelser utferdiges i 3 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt, og teatret sender det tredje til den tilsattes fagorganisasjon.