Skriv ut

§10 Tvister:


10.1
Tvist om oversettelsen, honoraret, samt forståelsen av, eller brudd på denne overenskomst, skal i første omgang søkes løst ved forhandling mellom det enkelte teater og oversetteren, og dernest - hvis dette ikke fører frem - ved forhandling mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Oversetterforening.

10.2
Fører heller ikke de siste forhandlinger frem, skal tvisten bringes inn for en spesiell nemd til endelig avgjørelse.
Norsk teater- og orkesterforening og Norsk Oversetterforening utpeker hver sin representant til nemden, mens oppmannen utpekes av riksmeglingsmannen.

10.3
Ved tvister i forbindelse med hovedforhandlinger kommer Arbeidstvistloven til anvendelse.