Skriv ut

Fôrhandlingsprotokoll


FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
 
Parterna var på förhandlingen den 7 november 2006 eniga om

- att det vid särskilda tillfällen kan avtalas om andra priser, betalningssätt och procentsatser mellan den enskilda Teatern i Sverige, Norge, Danmark och Island och det enskilda Förlaget,
- att musikaler, operetter, genomkomponerad musikteater och andra verk där musiken har karaktär av stora rättigheter kan ligga över de angivna 12 % vid tillfällen då originalrättighetsinnehavarna själva kräver detta,
- att det inte är avsikten att det skall ske någon ändrad praxis från Teatrarnas sida avseende att köpa verk genom Förlagen, där det är möjligt,
- att priserna för avtalsperioden 2003-2008 höjs med totalt 10 %, som motsvarar 2 % per år, fr.o.m. 1 /4 2008. Prishöjningen för perioden 2008-2013 genomförs med en 10 procentig engångshöjning, motsvarande 2 % per år, med verkan fr.o.m. 1/4 2013. I fall av stora ekonomiska konjunktursvängningar i de nordiska länderna kan en upp- eller nedjustering av denna prishöjning dock förhandlas fram efter begäran av någondera av parterna. Med uttrycket ”priser” avses grundbelopp, minimiersättning och optionsbelopp.
- att de pjäskontrakt som tecknas mellan förlagen och teatrarna fortsättningsvis inte ska ålägga teatern att alla ändringar som görs i manuset ska godkännas av förlaget, utan detta ska enbart gälla väsentliga ändringar i manuset. I de fall dramatikern eller dennes rättighetsinnehavare ställer specifika krav är teatrarna dock skyldiga att respektera och efterleva dessa krav. Nordiska Teaterledarrådets styrelse och dess medlemsorganisationer avser att aktivt arbeta för att teatrarna ska agera i överensstämmelse med sådana specifika krav. Kraven ska bifogas pjäskontrakten som informationsblad.

Parterna konstaterade att Förlagsavtalet är ett så pass lyckat instrument i samarbetet mellan de nordiska teatrarna och förlagen, att avtalet omedelbart kan förlängas med ytterligare en 5-årsperiod också efter den nästkommande förhandlingsperioden 1/4 2008 - 31/3 2013 om inte en av parterna säger upp avtalet eller lägger fram förslag om att omförhandla hela avtalet eller delar av det senast 12 månader före avtalets utlöpande.

Bergen den 7 november 2006
 
 
 
Nordiska Teaterledarrådet                                                      Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen
 
 
Anders Ahnfelt-Rönne                                                            Fred Olav Johannessen