Skriv ut

Særbestemmelser NTL


1.1.1 Arbeidstid

Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00, og fordeles på ukens første 5 dager.

Ved orkesterselskapene beholdes ordningen med sommertid i tidsrommet 15. mai til 15. august.

Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i 8 perioder på inntil 4 uker pr. sesong. Den maksimale arbeidstiden for en uke skal ikke overstige den til en hver tid gjeldene bestemmelse i AML(§10-5) i en gjennomsnittsberegningsperiode.

1.2 Tellepenger for kasserer

Tellepenger ved de institusjoner som har slik stilling settes til kr 1.400,-.

Protokolltilførsel 1:

Tidligere bedre ordninger (dvs. "1976 - ordningen" ) opprettholdes gjennom lokale forhandlinger.

 

Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte.