Skriv ut

§ 11 Ferie og tjenestefri


11.1 Generelt

Ferie gis i samsvar med ferielovens bestem­melser Og avtale av 12.5.2000 mellom LO Stat og NAVO om avtalefestet ferie (MFOs merknad).. I tillegg gjelder følgende:

11.2 Hovedferie

Ferien ordnes som en delvis fellesferie i tiden 16. mai - 30. september. For musikere skal 4 uker av ferien legges som sammenhengende sommerferie. Ferien legges i tidsrommet 20. juni til 20. august, med mindre annet er avtalt lokalt.

De første to ukene etter avviklet sommerferie skal musikeren disponere til forberedelse, øving og annen egenutvikling.

11.3 Den 5. ferieuken for arbeidstakere over 60 år Lovfestet ekstraferie i tillegg til lov- og avtalefestet normalferie (MFOs merknad).

Partene er enige om at ekstraferien ikke kan kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av den 5. ferieuken imøtekommes så langt som mulig.

11.4 Utbetaling av feriepenger

Feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien, dog senest en uke før ferien begyn­ner.

11.5 Sykdom ved ferieavvikling

Arbeidstakere som godtgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 5 virkedager, får til­svarende ferie erstattet.

11.6 Annet

11.6.1 Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste har musikeren rett til 2 uker fri med full lønn til individuell øving før musikeren igjen inntrer i orkestertjenesten.

11.6.2 Etter fravær på grunn av pålagt repetisjonsøvelse på minimum 2 uker, skal musikeren gis rimelig tid til øving før musikeren gjeninntrer i orkestertjenesten.

11.6.3 Musikerne har rett til å være fritatt for prøver og konserttjeneste 1 uke i julen og 8 dager i påsken.