Skriv ut

§ 5 Arbeids- og tjenestetid


5.1 Ordinær arbeidstid

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke (jfr. for øvrig AML § 46 og 51). Den daglige arbeids­tid skal ikke overstige 8 timer pr. dag.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 46, pkt. 3b) og 3 c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.

For administrativt personale er arbeidstiden 37,5 time pr. uke inkl. 20 min. spisepause pr. dag.

5.2 Tjenestetid musikere

5.2.1 Den ukentlige tjenestetiden er inntil 25 timer.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 46, nr. 3 b) og c) skal den ukentlige tjenestetiden være inntil 24 timer, jfr. § 5.4.1.

5.2.2 Den daglige tjenestetid er inntil 5 timer.

5.2.3 Prøver skal ordinært finne sted mellom kl. 09.00 og kl. 14.00. Der hvor hensyn til medvirkende krever det kan prøvene avsluttes senest kl. 15.00, eventuelt kan prøven avvikles som ettermiddagsprøve mellom kl. 15.00 og kl. 19.00.

Ved delt dagsverk skal oppholdet mellom tjenestene være minst 5 timer.

I tjenestetiden er hvilepauser medregnet.

Det kan ved gjestespill/samarbeid ved opera- og ballettproduksjoner prøves etter kl. 19.00 med avslutning innen kl. 22.00.

5.2.4 I tjenestetiden er følgende hvile­pauser medregnet:

Inntil 2 timers prøve - 10 minutters pause.

Inntil 3 timers prøve - 20 minutters pause.

Inntil 5 timers prøve - 1 pause à 30 minutter og 1 pause à 10 minutter.

5.2.5 Varigheten av konsert, derunder direkte sending eller opptak med publikum for Norsk Rikskringkasting, skal ikke overskride 2 timer. I denne konserttiden er det inkludert en hvilepause på 10 minutter. Konserttiden på 2 timer anses ikke overskredet selv om musikeren ikke kan forlate podiet på grunn av ekstranummer av orkester eller solist, eller applaus.

I tjenesteuker der musikerne helt ut er beskjeftiget med produksjon for Norsk Rikskringkasting, skal det være minst én arbeidsdag der musikerne ikke pålegges opptak eller direkte sending.

5.2.6 Ved beregning av tjenestetid regnes ikke med den tid som det er gitt overtidsbetaling for (bortsett fra 1. og 17. mai). Konsert inntil 2 timer regnes som 2 timer. Forestilling med inntil 3 timers varighet regnes som 3 timers tjeneste.

5.2.7 Orkestertjeneste som ikke er definert i generalprogram/-tjenesteplan, skal musikerne så vidt mulig ha varsel om senest 2 måneder før den aktuelle tjeneste.

5.3 Daglig arbeidstid

Den daglige arbeidstid legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 - kl. 23.00. Søn- og hel­ligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 13.00 - kl. 23.00. Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved den enkelte virksomhet (jfr. AML § 47).

5.4 Arbeidstidsordninger

5.4.1 Skiftordninger

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under AML § 46, pkt. 3 b) og 3 c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 timer pr. uke.

Det skal utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeid og fritid, jfr. AML § 48. Arbeidsplanen skal settes opp etter lokale drøftinger. Tilsatte kan i perioder fravike skiftplanen etter lokal avtale. Varsel om slike endrin­ger skal gis minst 1 uke i forveien.

For øvrig vises det til § 5.4.3 om varsel og varighet av endring av arbeidstidsordninger.

5.4.2 Andre arbeidstidsordninger

Ved delt dagsverk, dagarbeid og ved bruk av fleksitid skal den ordinære arbeidstid ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke.

5.4.3 Endring av arbeidstidsordninger

Ønsker en virksomhet å gå over til eller bort fra en arbeidstidsordning skal det gis minst 3 ukers varsel, og den nye arbeidsordning skal vare i minst 3 måneder. Når lokale forhold krever det kan andre ordninger avtales lokalt.

5.4.4 Fleksibel arbeidstid

Innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter lokale forhandlinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte.

5.4.5 Forskjøvet arbeidstid

Når partene i avtaleperioden lokalt er eni­ge om å forskyve arbeidstiden innenfor den gjeldende arbeidstidsordning (jfr. § 5.4.3) skal varsel så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Enighet om forskyvning skal kun avtales én gang i avtaleperioden, og ikke hver gang forskyvning er aktuelt.

Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidsti­dens begynnelse neste dag.

5.5 Fritid/Ukefridag

5.5.1 Arbeidstaker skal en gang ukentlig ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 36 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn.

5.5.2 Musikerne skal ha fri hver lørdag og alle søn- og helligdager med unntak av til sammen 5 lørdager og/eller søndager pr. år som kan benyttes til prøver eller konsert/forestilling i tråd med § 5.2 om tjenestetid.

Generelt

Det kan avtales andre ordninger for lørdags- og søndagsarbeid enn det som følger av denne bestemmelsen (5.5.2). Avtalte ordninger skal ikke medføre økt samlet tjenesteplikt på lørdager og søndager, og må hva prøver angår ligge innenfor de rammer som er gitt i AML §§ 43 nr. 1 og 45 nr. 1

5.6 Fridager/Helligdager

5.6.1 Langfredag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, julaften og 1. juledag kan ikke avregnes som fridag i henhold til arbeidsplan.

5.6.2 Må det arbeides på fridager som ikke kom­penseres på annen måte, betales det et til­legg til ordinær lønn på 100 %. Denne be­stemmelse betyr at arbeidstakere som påleg­ges arbeid på en fridag, lønnes med timelønn tillagt 100 %.

5.7 Arbeidets omfang

5.7.1 Musikerne plikter å medvirke ved prøver, konserter/fore­stil­linger i følge godkjent tjenesteplan (prøve- og konsertplan).

Musikerne plikter også å medvirke ved prøver, direkte sendinger og opptak for Norsk Rikskringkasting i henhold til avtale mellom virksomheten og NRK.

 

5.7.2 Musikeren er ikke uten ekstra godtgjøring forpliktet til å medvirke i mer enn:

- 1 konsert/forestilling pr. dag;

- 3 konserter/forestillinger i en enkelt uke;

- 110 konserter/forestillinger pr. år.

- Ved barne- og skolekonserter kan det være inntil 3 konserter pr. dag og inntil 11 pr. uke.

Antallet kan likevel økes inntil 4 konserter pr. uke i maksimum 5 uker pr. år. Begrensningen på 3 konserter pr. uke gjelder ikke på sammenhengende turne, jfr. pkt. 5.7.4.

5.7.3 To konserter som avvikles innenfor et samlet tidsrom på 4 timer kan regnes som en konsert dersom det er minst en times pause mellom konsertene.

5.7.4 Musikeren plikter å delta i turnékon­serter og andre kon­serter som medfører mer enn 5 timers fravær fra det ordinære arbeids­stedet i inntil 20 dager årlig, med begrensning av tjenestetid som nevnt i pkt. 5.2. Ved sammenhengende turné eller når flere turnéer i én sesong samlet vil overskride 20 dager, kan tiden for den turnéen som går ut over 20 dager i spesielle tilfeller forlenges med inntil 2 uker når dette godkjennes av orkestret med 2/3 flertall.

Dagsreiser ut over fastsatt turneplikt kan finne sted under forutsetning av at medgått tid medregnet reisetid avregnes som tjenestetid. For eventuell overtid anvendes § 8.5 jfr. § 8.7.

Hvis reisetiden siste reisedag på turnéer eller kortere reiser overskrider 5 timer, eller hvis hjemkomsten til arbeidsstedet finner sted etter kl. 24.00, skal det være en tjenestefri periode på minst 12 timer. Spørsmålet om evt. prøve neste dag og tidspunktet for denne avgjøres for øvrig i samråd med tillitsvalgte. Etter turnéer på 3 dager eller mer skal musikerne ha én fridag.

5.7.5 Musikerne forplikter seg til fonograminnspillinger med inntil 150 avspillingsminutter pr. år. Kunstnerisk råd bestemmer program samt tid for opptak som skal planlegges innenfor ordinær tjenestetid. Ved fonograminnspillinger honoreres leilighetsvise musikere med ordinær timesats med et tillegg på kr. 10.