Skriv ut

8. Yrkesskade eller yrkessykdom


8.1          Yrkesskade

Ved yrkesskade eller yrkessykdom (godkjent av folketrygden som yrkesskade) som følge av arbeid i Stiftelsen KSO, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketryg­dens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet.

 

8.2          Skade på reise

Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeids­sted, og på tjenestereise.

 

8.3          Hvem omfattes

Alle arbeidstakere tilsatt i Stiftelsen KSO omfattes av ordningen.

Arbeidstakere som har vært tilsatt i Stiftelsen KSO dekkes også forutsatt at ska­den ble konstatert etter 1.5.86.

 

8.4          Tap i framtidig erverv

Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervs­messige uførhet er lavere.

 

8.5          Menerstatning

Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:

·               15-30% medisinsk invaliditet          1G

·               30-70% "              "                              2G

·               Over 70%             "              "              3G

 

8.6          Død

Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15G til de etterlat­te som definert i pkt. 7.3.

 

8.7          Samordning av pkt. 7 og 8

Den samlede erstatning til de etterlatte etter pkt. 7 og 8 kan ikke overstige 18G.

 

8.8          Samordning med lov om yrkesskadeforsikring

I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter disse bestemmelser, utbetales bare erstatning etter loven.

I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter disse bestemmelser enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

 

8.9          Forsikringsplikt

Stiftelsen KSO plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jf for øvrig pkt. 7.5.

 

8.10        Dekning av utgifter

Under sykdomsfravær som følge av ulykkes­tilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter pkt. 4.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindings­saker, og fysikalsk behandling i forbindel­se med skaden.

 

8.11        Utbetaling

Stiftelsen KSO plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.