NTO Avtaler > NTO - Norsk Oversetterforening > Generelle bestemmelser > §8 Oversetterens rettigheter ved prøver­ og markedsføring:
Skriv ut

§8 Oversetterens rettigheter ved prøver­ og markedsføring:


8.1
Oversetteren skal inviteres til minst èn leseprøve og èn full scenegjennomgang. Eventuell reise, opphold og diett i forbindelse med dette betales etter statens satser.
For ytterligere fremmøte etter teatrets ønske betales et prøvehonorar. Oversetteren bør også ellers ha adgang til å følge prøver.

8.2
Oversetteren skal - såfremt han/hun ikke uttrykkelig har motsatt seg det - navngis i programmet, på forsiden av rolleheftet, samt i alt annet materiale der opphavsmenn og eventuelt øvrige rettighetshavere skal krediteres.


8.3
I markedsføringsøyemed kan det benyttes inntil 3 minutter av den oversatte teksten i opptak/utsnitt fra teaterstykket. Eventuelle andre avtaler nedfelles i standardkontraktens § 3.