Skriv ut

§1 Tilsetting


1.1 Hvem avtalen gjelder for
Overenskomsten gjelder både for fast tilsatte og for den som er tilsatt for en enkelt oppsetning på NTOs medlemsteatre (ikke Den Norske Opera).
Ved tidsbegrenset tilsetting gjelder overenskomsten i den utstrekning og på den måte som følger av de enkelte paragrafer.
 

1.2 Enkeltoppgaver: Normalkontrakt
Ved tilsetting for enkeltoppgaver skal vedlagte normalkontraktsformular benyttes, dersom ikke vesentlige grunner skulle tilsi noe annet, jf. § 1.4.
Kontraktsformularet skal normalt undertegnes 6 måneder før prøvene/tilsettingen begynner.
 

1.3 Fast tilsetting: Tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelse
Ved fast tilsetting skal det benyttes tilsettingsbrev, samt stillingsbeskrivelse i tråd med denne overenskomsts bestemmelser, hvor partene står fritt til å avtale særlige vilkår, idet arten og omfanget av de arbeidsoppgaver som den tilsatte skal ivareta ved siden av de egentlige yrkestilknyttede oppgaver kan variere noe fra teater til teater.
Stillingsbeskrivelsen utarbeides mellom teatret og den tilsatte, men skal drøftes med den tilsattes tillitsvalgte.
Omfanget av det avtalte arbeidet skal fremgå av stillingsbeskrivelsen.
Dersom stilling ved fast tilsetting skal tillegges oppgaver som faller utenfor området for denne overenskomst, kan den tilsatte kreve at dette skal forhandles sentralt mellom organisasjonene.
 

1.4 Særavtaler
Inngås det særavtale som omfattes av denne overenskomst, skal den på forhånd godkjennes av de respektive organisasjoner sentralt. Særavtalen skal dog ikke være til ugunst for den tilsatte.
 

1.5 Utferdigelse av kontrakter, tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelser. Oversendelse til fagforeningene
Alle kontrakter, tilsettingsbrev og stillingsbeskrivelser utferdiges i 3 eksemplarer, hvorav partene beholder
hvert sitt, og teatret sender det tredje til den tilsattes fagorganisasjon.