Skriv ut

§5 Godtgjøring - vederlag


5.1 Ethvert tjenestefremmøte avregnes med minimum 3 timer.
 
 
5.2 Arbeidstidsberegning
 
Kveldsforestilling avregnes med minimum 4 timer iberegnet sminking (normalt en halv time før forestillingens begynnelse, dersom tidligere innkalling ikke foreligger) og avsminking (normalt ett kvarter etter forestillingens slutt). Faktisk tid utover 4 timer regnes som arbeidstid og avrundes til nærmeste halve time.
 
Dagprøver og langprøver avregnes i henhold til ukentlig tjenesteplan. Ved avvik i produksjonsplanen som ikke oppfyller varslingsfristen i pkt. 4.7 regnes ordinære prøver med minimum 4 timer. Langprøver avregens med minimum 6 timer.
 
5.3 Dobbeltforestilling
 
For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje ekstra. To forestillinger som medregnet pausen mellom forestillingene og iberegnet sminking og avsminking, ikke varer mer enn tre timer, regnes som en forestilling. En forestilling som medregnet pausen, og iberegnet sminking og avsminking varer mer enn 6 timer, regnes som dobbeltforestilling.
Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestillinger.
 
5.4 Er det mindre enn 3 timer mellom to frammøter har vedkommende krav på middagspenger med kr. 130,- eller et varmt måltid bekostet av arbeidsgiver.
 
5.5 Ny tekst fra 1.4.08:  Tilleggsoppgaver
 
5.5.1 For dansere som påtar seg oppgave som dansekaptein gjelder følgende:
 • Arbeidsoppgavene består i å lære koreografi og plasseringer for dansere og ensembleskuespillere i musikalske nummer, og i spilleperioden gi korreksjoner og holde overtakelsesprøver for disse.
 • Dansekapteinen har funksjon som danser i produksjonen.
 • Tilbud om oppgave som dansekaptein skal foreligge innen de første 10 dagene av prøveperioden med koreograf.
Danser som fungerer som dansekaptein utbetales et tillegg pr. prøve/forestilling tilsvarende B-regulativets trinn 22 dividert med 26.
5.5.2  For dansere som påtar seg ekstraoppgave som understudy, gjelder følgende;
 • Understudy-oppgaver skal avtales med den enkelte danser
 • Tilbud om understudy-oppgaver må foreligge de første 14. dagene av prøveperioden
 • Teatersjef, instruktør, danser og tillitsmann for forestillingen avtaler antallet prøvedager ut fra rollens vanskelighetsgrad.
 • Danseren som er understudy til hovedrolle har krav på å få spille 3 forestillinger.
 • Understudy til hovedrolle skal ha min. en gjennomgang på avsluttende prøve og/eller før overtagelse med kost/mask/lysdek/orkester.
 
Danser som har ekstraoppgave som understudy har krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser;
 
Hovedrolle:               Trinn 7 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 3.500,-)
Mindre rolle:             Trinn 5 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 2.500,-)
 
5.5.3  For dansere som påtar seg oppgave som sving gjelder følgende:
 • Sving skal kunne overta flere danseroller på kort varsel.
 • En sving kan ansettes som danser i mindre oppgave uten egen rolle.
 • Det bør ansettes sving ved større og krevende oppsetninger.  
 • Tilbud om oppgave som sving må foreligge de første 14 dagene av prøveperioden.
 • Antall danseroller svingen skal dekke inn må avtales i hvert enkelt tilfelle.
Påtar danseren seg ekstraoppgaven som sving, har danseren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssats: Trinn 8 på B-regulativet pr mnd (kr 4000).
 
5.5.4  Påtar en danser seg oppgave som innhopper på kort varsel (48 timers eller kortere tids varsel) å overta en dans/rolle hun/han ikke er understudy eller sving for, skal danseren motta en ekstra godtgjøring på minimum kr. 5.500,- (11B). Ved fastsettelsen av ekstragodtgjøringens størrelse, skal det tas hensyn til dansens/rollens vanskelighetsgrad og om overtakelsen betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning for danseren. Ved overtagelse har danseren krav på å få spille minst tre forestillinger.
 
5.6 Danser som påtar seg koreografioppdrag ved egen institusjon oppebærer i tillegg til sin danserlønn 50% av gjeldende honorar i henhold til avtalen for koreografer (SIK-avtalen). Deltar danseren i prøve og/eller forestilling på egen institusjon i løpet av den tid koreografiengasjementet varer, avtales en tilleggsgodtgjørelse med bruk av B-regulativet.
 
5.7 Ved gjenopptagelse skal teatret sørge for gjennomgangsprøve hvis et stykke ikke har vært oppført på 3 uker.
 
5.8 For arbeid på 1. og 17. mai utbetales 100% overtidstillegg for medgått tid.
 
§ 5.9  Flere daglige oppmøter til ulike oppsetninger:
 
For arbeidsdager med to oppmøter med mer enn 2 timers opphold, og arbeid med to ulike oppsetninger, utbetales et tillegg på kr 310 pr dag.
 
Hvilepauser i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.
 
På dager med flere oppmøter til prøver og/eller forestillinger for samme oppsetning utbetales dette tillegget ikke. Det betales heller ikke tillegg på dager hvor det utbetales dobbeltforestillingshonorar.
 
§ 5.10 Turne- og tjenestereiser – statens reiseregulativ.
 
Det vises til fellesbestemmelsenes §§14.1 og 15.1.1. Statens reiseregulativ for innenlandsreiser gjelder. For reiser utenfor riket, kan virksomhetene inngå lokal avtale med de tilsattes organisasjoner om annen godtgjørelse enn bestemt i regulativet og om særlige regler for beregningen.