Skriv ut

3 Arbeidstid


3.1 Arbeidstid
 
3.1.1 Definisjoner
Arbeidstid:
Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiveren.
 
Tjenestetid:
Med tjenestetid menes den del av arbeidstiden hvor arbeidstaker er satt til å gjøre tjeneste i henhold til virksomhetens tjenesteplan, jfr. aml § 10-3.
 
Dagarbeid/Kveldsarbeid:
Med dagarbeid/kveldsarbeid menes en arbeidstidsordning med en fast gjennomgående plassering av den daglige sammenhengende arbeidstid på dag- eller kveldstid.
 
Skiftarbeid:
Med skiftarbeid menes en arbeidstidsordning der den daglige sammenhengende arbeidstid kan variere i tidsrommet kl. 07.00 - kl. 23.00. Det vises til aml § 10-4.
 
Delt dagsverk:
Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere frammøter pr. dag.
 
Fleksibel arbeidstid:
Med fleksibel arbeidstid menes en arbeidstidsordning der en del av den daglige arbeidstid kan legges til en kjernetid og hvor den enkelte arbeidstaker kan variere den øvrige arbeidstid innenfor en ytre ramme.
 
Forskjøvet arbeidstid:
Med forskjøvet arbeidstid menes endring i frammøtetidspunkt i forhold til ordinær arbeidstid.
 
3.1.2  Ordinær arbeidstid
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke (jfr. for øvrig aml §§ 10-4 og 10-9). Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 8 timer pr. dag.
For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under aml § 10-4, pkt 4 b) og c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.
 
3.1.3  Daglig arbeidstid
Den daglige arbeidstid legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 - kl. 23.00.
Jfr. særbestemmelser for teknisk personale. Søn- og helligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 13.00 - kl. 23.00.
 
3.1.4 Arbeidstidsordninger
3.1.4.1 Skift- og sammenlignbare turnusordninger
For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under
aml § 10-4, pkt 4 b) og c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 timer pr. uke.

Det skal utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeid og fritid, jfr. aml § 10-3. Arbeidsplanen skal settes opp etter lokale drøftinger. Ansatte kan i perioder fravike skiftplanen etter lokal avtale. Varsel om slike endringer skal gis minst 1 uke i forveien.
 
For øvrig vises det til § 3.1.4.3 om varsel og varighet av endring av arbeidstidsordninger.
 
3.1.4.2  Andre arbeidstidsordninger
Ved delt dagsverk, dagarbeid og ved bruk av fleksitid skal den ordinære arbeidstid ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke.
 
3.1.4.3  Endring av arbeidstidsordninger
Ønsker en virksomhet å gå over til eller bort fra en arbeidstidsordning skal det gis minst 3 ukers varsel, og den nye arbeidsordning skal vare i minst 3 måneder. Når lokale forhold krever det kan andre ordninger avtales lokalt.
 
3.1.4.4 Fleksibel arbeidstid
Innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter lokale forhandlinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte.
 
3.1.4.5  Forskjøvet arbeidstid
Når partene i avtaleperioden lokalt er enige om å forskyve arbeidstiden innenfor den gjeldende arbeidstidsordning (jfr. § 3.1.4.3) skal varsel så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Enighet om forskyvning skal kun avtales én gang i avtaleperioden, og ikke hver gang forskyvning er aktuelt.
 
Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag.
 
3.1.5 Gjennomsnittsberegning
Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved den enkelte virksomhet (jfr. aml § 10-5).
 
 
3.1.6 Ukentlig arbeidsfri mv
Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen.
 
Arbeidstakerens fridager skal i arbeidsplanen ikke legges på langfredag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, julaften og 1. juledag.
 
Pålegges arbeid på fridag som ikke kompenseres på annen måte, betales det et tillegg til ordinær timelønn på 100 %.
 
3.2 Særbestemmelser om tjenestetid Carte Blanche
3.2.1 
Tjenestetiden regnes fra det tidspunkt danseren i henhold til tjenesteplanen møter fram, til han/hun kan forlate arbeidsstedet. Før forestillinger og generalprøver skal det i tjenestetiden inngå minst 1 time til oppvarming og sminke, og 1/2 time til uttøyning, avsminking og dusj.

Et hvert tjenesteframmøte skal avregnes med minst 3 timer. Avregning for tjenestetid avrundes oppad til nærmeste halve time.
 
3.2.2 
Skoleforestilling, lukket generalprøve eller kost- og maskprøve som legges til formiddagen, skal være ferdig senest kl. 17.00.
 
3.2.3
 Danseren er berettiget til 15 minutters pause hver annen time. Av to pauser eller flere i løpet av en prøvedag, skal den andre være på 45 minutter.

3.2.4
Prøvetiden er fra kl. 09.30 til kl. 16.30. På lørdager fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
 
Andre tjenestetidsordninger kan avtales lokalt.
 
På dager hvor danseren medvirker i to forestillinger kan han/hun ikke innkalles til prøver.
 
3.2.5 
Ettermiddagsprøver (kl. 17.00 - kl. 19.00) skal bare forekomme når det er strengt nødvendig. På dager hvor danseren ikke medvirker i kveldsforestilling kan prøve også henlegges til etter kl. 19.00. På dager da danseren bare har kveldsprøve, kan klasse legges umiddelbart forut for kveldsprøvens begynnelse kl. 19.00.
 
3.2.6 
Det skal være minst 5 timers opphold mellom prøvetidens slutt og forestillingens/kveldsprøvens begynnelse.
 
Kortere opphold kan avtales lokalt.
 
Danseren kan ikke unntatt under helt ekstraordinære omstendigheter innkalles til prøve samme dag som danseren medvirker i premiere. Med premiere forstås første forestilling i ny produksjon.
 
3.2.7 Klasse
Carte Blanche skal hver arbeidsdag sørge for at det gis klasse. Hvem som leder treningen skal avgjøres i samråd med dansernes tillitsvalgte. Danseren er forpliktet til å møte til klasse med mindre Carte Blanche har gitt dispensasjon.
 
På lørdager hvor danseren ikke er satt opp på prøve og/eller forestilling, er klassen ikke obligatorisk.
 
3.2.8
Generalprøve med publikum regnes som forestilling.
 
3.2.9 
Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før. Jfr. aml § 10-3 og § 3.1.4.1.
 
Den oppsatte tjenesteplanen kan unntaksvis endres. Det forutsettes at de medvirkende umiddelbart, og aldri mindre enn én dag i forveien, varsles om endringen.
 
Delte arbeidsdager skal varsles så tidlig som mulig og skal gjøres kjent senest fredag 2 uker før gjeldende uke.
 
3.3  Godtgjøring for særskilt arbeidstid
 
 
3.3.1  Avgrensning
3.3.1.1
Forutsetningen for utbetaling av tilleggene i § 3.3 er at vedkommende er lønnet etter tariffavtalens bestemmelser og at det ikke gis kompensasjon på annen måte.
 
3.3.1.2
Godtgjøring etter § 3.3betales ikke under overtidsarbeid.
 
3.3.1.3
Det kan ikke betales flere tillegg etter § 3.3 for sammenfallende tidsrom, dog betales tillegg etter § 3.3.4 for samme tidsrom som det betales etter §§ 3.3.2, 3.3.3 eller 3.3.5.
 
3.3.1.4
Tilleggene kommer som hovedregel ikke til anvendelse for arbeidstakere som har arbeid av ledende art eller en særlig selvstendig stilling, jfr. § 3.5.3. Dette unntak gjelder imidlertid ikke arbeidsledere eller andre i liknende stillinger som i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede.
 
3.3.2  Lørdags- og søndagstillegg
Kompensasjon for ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag, er fastsatt i § 3.3.8.
 
 
3.3.3  Helge- og høytidstillegg
Helligdagstillegg. Kompensasjon for ordinært arbeid på helligdager som ikke er nevnt i § 3.1.6 andre ledd (jf. helligdagsloven) samt nyttårsaften, er fastsatt i § 3.3.8.
 
 
3.3.4  Skifttillegg/kvelds- og nattillegg
 
 
3.3.4.1
Arbeidstakere som arbeider skift, godtgjøres med B-trinn 50.
 
3.3.4.2
Kompensasjon for arbeidstakere som ikke kommer inn under § 3.3.4.1 er fastsatt i § 3.3.8.
 
3.3.5  Delt dagsverk
Kompensasjon for delt dagsverk er fastsatt i § 3.3.8.
 
3.3.6
Dag- eller timelønte arbeidstakere som har fri søn- og helgedager
Arbeidstakere med dag- eller timelønn som har minst 1 måneds sammenhengende tjeneste, betales ordinær daglønn etter overenskomsten for helgedager som faller mellom søndager. Dette gjelder bare dersom arbeidstakeren ellers ville vært i arbeid denne dagen.
 
3.3.7  Avrundingsregler
Arbeidet tid legges sammen per oppgjørsperiode (normalt pr måned) og avrundes opp til nærmeste halve time.
 
3.3.8  «5.8»
Det gis 2 ukers ekstra fri med lønn i tillegg til ferielovens bestemmelser. Partene kan lokalt avtale godtgjøring som erstatning for ekstra fri.
 
Merknad: Ekstra fri med lønn kommer i tillegg til avtalefestede friordninger som ikke er knyttet til kompensasjon for ulempe-/ubekvemstillegg.
 
3.4 Særbestemmelser Carte Blanche om vederlag for ekstra tjeneste
For tjeneste på 1. og 17. mai utbetales 100% overtid for medgått tid.
 
3.5 Overtid - merarbeid
3.5.1 Generelt

Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig.
 
Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget (differansen mellom timelønn og overtidsgodtgjørelse).
 
Overtiden legges sammen pr. oppgjørsperiode (normalt pr. måned) og avrundes opp til nærmeste halve time.
 
3.5.2 Definisjoner
Som overtidsarbeid regnes alt pålagt arbeid utover det antall arbeidstimer/tjenestetimer som er fastsatt for full stilling (jfr. § 3.1.2).
 
Med timelønn forstås i denne paragraf årslønn dividert med 1850.
 
For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt regnes den arbeidstid som går ut over den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid.
 
3.5.3 Arbeid av arbeidstakere med særlig uavhengig stillinger
Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig uavhengig stilling har ikke rett til overtidsgodtgjørelse med mindre de i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede. Hvilke stillinger dette gjelder fastsettes i forhandlinger mellom partene.
 
Arbeidstakere som er unntatt fra bestemmelsene om overtidskompensasjon, kan etter avtale tilstås en fast godtgjøring etter B-regulativet.
 
3.5.4 Alminnelig overtidsgodtgjørelse
 
3.5.4.1 Dagregnskap
De første 4 timene lønnes med 50 % overtidstillegg. For overtid utover 4 timer er tillegget 100 %.
 
3.5.4.2  Ukeregnskap
Overskridelse av uketimetallet ut over de timer som er kompensert i dagregnskapet lønnes med 50 % overtidstillegg for de første 4 timene. For overtid ut over 4 timer er tillegget 100 %.
 
3.5.5  Prosenttillegg for arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid
 
3.5.5.1 100 %
For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 
3.5.5.2  100 %
1. For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 neste dag.
2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager.
3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstidens slutt på dager før helgedager.
 
3.5.6  Prosenttillegg for arbeidstakere med skiftarbeid
3.5.6.1 100 %
For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl. 12.00 på pinse- og julaften.
 
3.5.6.2 100 %
For overtidsarbeid etter kl. 23.00 og så lenge arbeidet pågår, samt for overtidsarbeid påbegynt før kl. 06.00 og som varer fram til ordinær arbeidstids begynnelse.
 
3.5.7  Prosenttillegg for arbeidstakere med delt dagsverk
For overtidsarbeid i forbindelse med delt dagsverk utbetales et prosenttillegg tilsvarende de regler som gjelder for arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid, når ordinær arbeidstid er oppfylt.
 
3.5.8  Tilkalling       
3.5.8.1
Dersom det pålegges overtidsarbeid som ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godtgjøres det med overtidskompensasjon for minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 3 timer. For øvrig regnes påbegynt halvtime som halv time.
 
3.5.8.2
De som til bestemt tid møter opp etter tilkalling, men må gå igjen fordi deres assistanse ikke trengs eller fordi den ikke trengs så meget som 3 timer, blir lønnet for 3 arbeidstimer.
Hvis tilkallingen gjelder arbeid til forestilling(er), lønnes de tilkalte som bestemt for den eller de forestillinger de er tilkalt til.
 
3.5.9  Refusjon av utlegg
Ved nattarbeid som varer utover kl. 23.30, godtgjøres bilutgifter mot kvittering for så vidt rutegående transportmiddel ikke kan nåes eller ventetiden på transportmidlet vil overstige 20 min.
 
3.5.10 Kostpenger
Arbeidstakere som arbeider 11 timer eller mer, og som ikke gis 3 timers pause, utbetales kostpenger med kr 130,- eller arbeidsgiver bekoster varm middag.
 
Arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid har dersom overtid på minst 2 timer varsles samme dag, rett til kostpenger med kr 130,- dersom de ikke gis anledning til å spise hjemme, eller de ikke får mat i virksomhetens kantine.