NTO Avtaler > Spekter - Fagforbundet > Kapittel 1 - Fellesbestemmelser > §10 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer
Skriv ut

§10 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer


 
 
10.1   Generelt
For arbeidstakere som er ansatt ved virksomhetene, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ registrert partner/ samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.
 
10.2   Erstatningens størrelse
 
10.2.1 Heltidsansatte
 
Under 51 år: 10,0 G
 
51 år 9,5 G
  52 år 9,0 G
  53 år 8,5 G
  54 år 8,0 G
  55 år 7,5 G
  56 år 7,0 G
  57 år 6,5 G
  58 år 6,0 G
  59 år 5,5 G
Over 59 år 5,0 G
 
                 G = grunnbeløpet i Folketrygden.
 
 
10.2.2 Deltidsansatte
 
For deltidsansatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken, dog slik at minste utbetaling er 2 G. For arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av aml § 10-2, pkt 4.
 
10.3   Begunstigelse
 
10.3.1Rekkefølge
 
Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): 
  1. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog bokstav C).
  2. Samboer (se dog bokstav C).
  3. Barn under 18 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer.
  4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
10.3.2 Samboer        
 
Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås.
 
10.4   Begravelsesbidrag
 
Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst ½ G, til dødsboet.
 
10.5   Forsikringsplikt
 
Virksomheten plikter å tegne gruppelivsforsikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før virksomheten velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte.
 
10.6   Utbetaling     
 
Virksomheten plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet.