Skriv ut

5. Lønnsendringer


5.1          Særskilt grunnlag

Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor overenskomstens bestemmelser når

1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.

2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av arbeidsopp­gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over len­gre tidsrom) i de forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen.

3. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og an­svarsområde.

 

5.2          Rekruttering

             I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble­mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, kan det inngås avtale om

1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe, eller

2. spesiell avlønning som en personlig ordning.

Slike avtaler kan bare for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.