Skriv ut

6 Lønn


6.1  Generelt
6.1.1 Lønningsdag
Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.

Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.
 
6.1.2  Lønn før ferie
En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.
 
6.1.3  Forskudd
I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd.
 
Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd.
 
6.2 Særbestemmelser om lønnsregulativ
GENERELT
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ
NoDa CB
Lønn pr
1.4.13
Lønn pr
1.4.14
Lønn pr
1.4.15
Lønn pr
1.4.16
1
322 836
333 490
340 160
344 242
2
327 028
337 820
344 576
348 711
3
331 218
342 148
348 991
353 179
4
335 638
346 714
353 648
357 892
5
340 055
351 277
358 303
362 602
6
344 551
355 921
363 039
367 396
7
348 232
359 724
366 918
371 322
8
351 913
363 526
370 797
375 246
9
355 993
367 741
375 096
379 597
10
360 072
371 954
379 393
383 946
11
364 433
376 459
383 988
388 596
12
366 668
378 768
386 343
390 979
13
370 973
383 215
390 879
395 570
14
375 278
387 662
395 415
400 160
15
380 094
392 637
400 490
405 296
16
384 908
397 610
405 562
410 429
17
389 099
401 939
409 978
414 898
18
393 292
406 271
414 396
419 369
19
398 446
411 595
419 827
424 865
20
403 601
416 920
425 258
430 362
21
409 209
422 713
431 167
436 341
22
414 818
428 507
437 077
442 322
23
420 652
434 534
443 225
448 543
24
426 486
440 560
449 371
454 764
25
432 604
446 880
455 818
461 287
26
438 721
453 199
462 263
467 810
27
447 793
462 570
471 821
477 483
28
454 138
469 125
478 508
484 250
29
460 708
475 911
485 429
491 254
30
467 280
482 700
492 354
498 262
31
474 190
489 838
499 635
505 630
32
481 102
496 978
506 918
513 001
33
488 295
504 409
514 497
520 671
34
495 490
511 841
522 078
528 343
35
502 966
519 564
529 955
536 315
36
473 375
527 289
537 835
544 289
37
518 204
535 305
546 011
552 563
38
525 965
543 322
554 188
560 839
39
534 292
551 924
562 962
569 718
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-Regulativ
Ltr
 Bruttobeløp
Ltr
 Bruttobeløp
1
500
24
12000
2
1000
25
12500
3
1500
...
...
4
2000
30
15000
5
2500
31
15500
6
3000
32
16000
7
3500
33
16500
8
4000
...
...
9
4500
62
31000
10
5000
...
...
11
5500
75
37500
12
6000
76
38000
13
6500
77
38500
14
7000
78
39000
15
7500
...
...
16
8000
92
46000
17
8500
...
...
18
9000
139
69500
19
9500
140
70000
20
10000
141
70500
21
10500
142
71000
22
11000
...
...
23
11500
 
 
Lønnsrammer pr 01.04.2017
 
ans. 0 2 4 6 8 10 12 14
CB1 ltr. 13 16 18 20 23 26 28 31
CB2 ltr. 32              
CB3 ltr. 34              
CB4 ltr. 36              
6.3  Lønnsansiennitet
 
6.3.1  Generelt
 
6.3.1.1  Ansettelse
Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.
 
6.3.1.2  Nedre aldersgrense
Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 
6.3.1.3  Læretid
Læretid som lærling godskrives i lønnsansienniteten.
 
6.3.2  Opprykksdato
Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato.
 
6.3.3 Permisjon som medregnes i lønnsansienniteten
 
Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:
1. Permisjon med hel eller delvis lønn.
2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv.
3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste.
4. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt - kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.
5. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten.
 
6.3.4 Overgang fra annen stilling ved virksomheten
Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.
 
6.3.5  Deltidsstillinger
Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler.
 
Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)
 
Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.
 
6.3.6  Sesongarbeider
Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste hvert år, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.
 
6.4  Særbestemmelser om godtgjøringer
Gjelder ikke Carte Blanche
 
6.5  Stedfortredertjeneste/Konstituering
6.5.1  Plikt

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.
 
 
6.5.2 Stedfortredertjeneste på samme nivå
Økes den ordinære arbeidsbyrde vesentlig i en lengre periode, kan det, etter drøfting med tillitsvalgte i vedkommende organisasjon, gis en passende godtgjøring.
 
6.5.3  Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling
 
6.5.3.1 
Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.
 
6.5.3.2
Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring.
 
6.5.4  Konstituering i lederstillinger
 
6.5.4.1 
Ved konstituering (midlertidig ansettelse) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.
 
6.5.4.2 
Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen.
 
6.6  Forhandlingsbestemmelsene
 
 
6.6.1  Justerings- og normeringsforhandlinger
Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings¬forhandlinger.
 
Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold:
1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast¬satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger.
2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.
3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft.
 
6.6.2  Lokale forhandlinger
Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:
1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.
2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av arbeidsoppgaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen.
3. det er gjennomført produktivitets-/effektiviseringstiltak som medfører klart målbare resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles.
4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.
 
6.6.3  Særskilte forhandlinger
I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble¬mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe eller
2. spesiell avlønning som en personlig ordning.
Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.
 
6.6.4  Saksbehandling
Resultatet av forhandlinger etter §§ 6.6.1 og 6.6.2 og avtaler etter § 6.6.3 skal innberettes til partene sentralt.
Forhandlingene med grunnlag i §§ 6.6.1 og 6.6.2 og § 6.6.3 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen § 4.
 
6.7  Utbetaling av lønn
 
6.7.1 Lønningsdag
Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
 
Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.
 
6.7.2  Lønn før ferie
En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.
 
6.7.3  Forskudd
I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd.
 
Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd.