NTO Avtaler > NTO - Norsk Oversetterforening > Generelle bestemmelser > §6 Det bestillende teaters rettigheter til oversettelsen:
Skriv ut

§6 Det bestillende teaters rettigheter til oversettelsen:


6.1
Det bestillende teater har eksklusiv visningsrett til en kjøpt oversettelse i 3 (tre) år fra innleveringsdato. Er stykket ikke oppført innen 2 (to) år etter denne dato, bortfaller eneretten. For Den Norske Opera er visningsretten 6 (seks) år, hvorav 3 (tre) år eksklusiv, dersom ikke annet er avtalt.

6.2
Teatret har krav på å få forlenget denne visningsretten i 3 (tre) år, mot et merhonorar til oversetteren på 25% av oppregulert førstegangshonorar, som forfaller til betaling ved utløpet av de første tre år.

6.3
Ønsker teatret å spille stykket etter denne tid, gjelder, for dette som for andre teatre, vilkårene i § 7.