Skriv ut

3. Særskilte godtgjøringer


3.1          Mindre ensembler

Musikere som lønnes i lønnsramme M12 og som ikke reserverer seg mot å spille i mindre ensembler, jf Kap. 2, pkt. 4.1, gis et lønnstillegg på B-regulativets trinn 8.

 

3.2          Kringkasting

For medvirkning i kringkasting (direkte sending eller opptak) skal det betales et tillegg på kr 43,50 pr. påbegynte time. For medvirkning i fjernsyn skal det betales ytterligere et tillegg på kr 132,00 pr. påbegynte time.

 

3.3          Fonogram

For medvirkning i opptak for fonogramutgivelse skal det betales tillegg iht særavtale.

 

3.4          Opprykkstillegg

Når en musiker gjør tjeneste i en høyere stilling enn den vedkommende har lønn for, skal vedkommende musiker ha et opprykkstillegg på minimum kr 116,00 pr. prøve, og minimum kr 226,00 pr. konsert/fore­stilling. Tillegg som avregnes innenfor hver 30 dagers periode skal ikke overstige det lønnstillegget musikeren ville ha fått ved ordinært stillingsopprykk til den høyere stillingen.

 

3.5          Solistiske oppgaver

For utførelse av solistiske oppgaver eller oppgaver av solistisk karakter, ut over de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen, må det inngås særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen skal inngås i god tid og senest 14 dager før første prøve.

 

3.6          Spesialinstrument

For utførelse av oppgaver på instrument som faller utenfor vedkommende musikeres avtalte faste forpliktelse (for eksempel obo d'amore, viola da gamba, altfløyte, wagnertuba, basstrompet eller annet spesialinstrument) må det inngås særskilt avtale mellom musikeren og arbeidsgiver. Avtalen skal inngås i god tid og senest 14 dager før første prøve.

 

3.7          Tilleggsinstrument

Musikere med avtalt tilleggsinstrument (for eksempel fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bassklarinett, klarinett m/ESS-klarinett og fagott m/kontra­fagott) skal ha et fast lønnstillegg på B-regulativets trinn 22.

 

 

Merknad:

(1) For musikere med 1. plikt til å spille basstrombone, bassklarinett eller kontrafagott i Symfoniorkestret, og som fra 1.4.2000 ble overført fra lønnsramme M 12 til lønnsramme M 13B, falt dette tillegget bort fra samme dato, jf protokoll av 16.5.2001.

(2) Musikere i Blåseensemblet som deler forpliktelsen på tilleggsinstrument skal ha en forholdsmessig andel av dette tillegget.

 

3.8          1. og 17. mai

Arbeid på 1. og 17. mai lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt. 5.3.

 

3.9          Prøvespillkomité

Arbeid i prøvespillkomitéen skal normalt foregå innenfor den ukentlige podietiden, jf Kap. 2, pkt. 2.2. Arbeid i prøvespillkomitéen ut over denne rammen betales etter statens regler for komitégodtgjøring.