NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 12 Lønn m.v. under sykdom, svangerskap og permisjoner
Skriv ut

§ 12 Lønn m.v. under sykdom, svangerskap og permisjoner


I tillegg til folketrygdloven med forskrifter, gjelder følgende:

Og avtale av 12.5.2000 mellom LO Stat og NAVO om avtalefestet ferie (MFOs merknad).

Lovfestet ekstraferie i tillegg til lov- og avtalefestet normalferie (MFOs merknad).

12.1 Generelt

12.1.1 Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon

Virksomheten utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon til arbeidstakere i fast, forpliktende arbeidsforhold hele den tid arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller virksomheten.

Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist.

For arbeidstakere som er tilsatt i tidsbegrensede arbeidsforhold, utløper retten når tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden.

12.1.2 Fradrag for trygd

I ytelsene etter § 12.1.1 skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels-/ adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan virksomheten kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels-/adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes.

12.2 Sykdom

12.2.1 Retten til sykelønn

Arbeidstakere som omfattes av § 1 har rett til syke­lønn i henhold til § 12.2.2 fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stil­lingen.

12.2.2 Omfang/Sykelønnens størrelse

Den tilsatte mottar full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under sykefraværet, så lenge arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden.

12.3 Meldinger/kontroll

12.3.1 Egenmelding

Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiver med opplysninger om fra­værets sannsynlige varighet. Sykdom inntil 3 kalenderdager bekreftes snarest med skriftlig egenmelding. Sykdom utover 3 dager legitimeres med sykemelding fra lege.

12.3.2 Sykepengeattest

Ved fravær utover arbeidsgiverperioden (14 kalenderdager regnet f.o.m. første sykefraværsdag) skal arbeidstaker sørge for at virksomheten får sykepengeattest. Retten til lønn faller bort etter 14. kalenderdag, dersom sykepengeattest ikke blir innlevert.

12.3.3 Friskmelding

Virksomheten kan kreve friskmelding fra legen før arbeidet gjenopptas, når sykdom­men har vart utover egenmeldingsperioden.

12.3.4 Kontroll

Virksomheten har rett til å gjennomføre den kontrollordning som anses nødvendig for å få kontroll med sykefravær. Før slik kontrollordning iverksettes, forutsettes ordningen drøftet med de tillitsvalgte.

12.4 Refusjon/erstatning

Virksomheten har rett til å gjøre sitt tap i form av utbetalt lønn under sykdom gjel­dende direkte mot skadevolder eller vedkom­mende forsikringsselskap.

12.5 Svangerskap

12.5.1 Opptjening/permisjonslengde

Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jfr. folketrygdlovens kapittel 3A:

1. Lønn for 42 uker. (80 % lønn 52 uker.)
2. Lønn (fødselspenger) beregnes på samme måte som sykelønnen for hele permisjonstiden (jfr. § 12.2.2). Inntil 12 uker av permisjonen med lønn kan tas i tiden før nedkomst.
3. Folketrygdlovens § 3A-4 (forlenget fødselspengeperiode) får anvendelse ved flerbarnsfødsler.

12.5.2 Rett til svangerskapspermisjon

Dersom moren har vært i virksomhetens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, har hun rett til svangerskaps­permisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. (Jfr. lønn i § 12.5.1.)

12.5.3 Varsel

Gravid arbeidstaker skal i god tid varsle om når hun ønsker å avvikle svangerskaps­permisjonen. Jfr. arbeidsmiljølovens § 31, nr. 5.

12.5.4 Arbeid under svangerskap

Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 måned av per­misjonen skal tas før nedkomstdatoen. Ar­beidstakerens ønske skal tillegges avgjø­rende vekt.

Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift må slutte i arbeidet pga. risiko­fylt arbeidsmiljø, og som ikke kan omplas­seres, får en utvidet rett til lønn som svarer til perioden fra fratredelsen og fram til fødselen. Permitteringen skal ikke berøre de uker kvinnen har rett til som ordinær svangerskapspermisjon.

12.5.5 Sykdom under svangerskap

Hvis det oppstår sykdom under svangerskap, får arbeidstakeren lønn under sykdom etter § 12.2 inntil nedkomsten, såfremt sykdommen legitimeres ved legeattest.

12.5.6 Ny permisjon

Arbeidstaker som har hatt svangerskapspermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst en måned for å få lønn under ny svangerskapspermisjon.

12.5.7 Amming

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.

12.5.8 Omsorgspermisjon for faren

I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jfr. arbeids­miljølovens § 31, nr. 2.

12.5.9 Farens rett til permisjon med lønn

Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har oppebåret lønn i det rettmessige antall uker (jfr. § 12.5.1), har faren, når han fyl­ler vilkårene i § 12.5.1 om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdlovens § 3A-7. Farens rett etter dette punkt er ikke av­hengig av at moren er arbeidstaker ved virksomheten.

12.6 Adopsjon

12.6.1 Adopsjon av barn under 15 år

Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdlovens § 3A-10. Lønn beregnes som i § 12.2.2.

12.6.2 Flere barn

Folketrygdlovens bestemmelser om forlenget omsorgspengeperiode får anvendelse, jfr. folketrygdlovens § 3A-12.

12.7 Barn og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri for nødvendig til­syn med barnet når det er sykt, jfr. regle­ne i arbeidsmiljølovens § 33A. Lønn utbetales av virksomheten etter regle­ne om egen sykdom, jfr. § 12.2 og folke­trygdlovens kap. 3. Aldersgrensen på 12 år gjelder dog ikke ved sykdom hos funksjonshemmede barn. Sykdommen må legitimeres med legeattest ved fravær utover 3 dager.

Retten til fri når den som har det daglige tilsynet med barnet er syk, reguleres av arbeidsmiljøloven § 33A, 2. ledd. Slik permisjon tilstås uten lønn, se dog § 12.8.

12.8 Velferdspermisjoner

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 2 uker eller 1 måned med halv lønn innen kalenderåret.

Det gis permisjon:

ved akutte sykdomstilfeller i hjemmet. Det forutsettes at annen hjelp, f.eks. husmorvikar, ikke kan skaffes, og at arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsen om kortere permisjoner for at den tilsatte skal få ordnet seg på annen måte.

ved barnepassers sykdom.

i inntil 3 dager pr. år for tilvenning av barn i barnehage/hos barnepasser.

for å følge barn første dag i første klasse - fri 1 dag. Det gis fri 1 dag for å følge barn der det arrangeres førskoledager.

1 dag på egne barns konfirmasjonsdag.

den dag han/hun gifter seg.

ved dødsfall i nær familie/husholdning i inntil 3 dager. Som nær familie regnes ektefelle, barn, barnebarn, forel­dre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn. Samboer og samboers slekt likestilles i dette tilfelle med ektefelle og ektefelles slekt. Det kan også gis tjenestefri med lønn på eventuelle nødvendige reisedager mellom tjenestested og det sted hvor begravelse/bisettelse/urnenedsettelse finner sted. Andre permi­sjoner ved dødsfall avtales spesielt.

1 dag ved flytting til ny bolig ved endring av bolig uten endring av tjenestested.

2 dager for bygging/istandsetting av nyervervet bolig til eget bruk.

for undersøkelser, behandling og kontroll hos tannlege, lege, fysioterapeut og spesialist når det ikke er mulighet til å få avtalt time utenfor arbeidsti­den.

i nødvendig utstrekning når arbeidsta­kerens husstandsmedlemmer legges inn på sykehus.

ved spesiell tilkalling i arbeidstiden i forbindelse med blodgiving.

ved nødvendig besøk på offentlige kon­torer i de tilfeller dette ikke kan gjøres utenfor arbeidstiden.

permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate abeidsstedet.

· når andre viktige velferdsgrunner tilsier det.
Velferdspermisjoner kan i særskilte tilfeller gis for pass av barn under turneer hvor ansvaret ikke kan overtas av den andre av foreldrene.

12.9 Andre permisjoner

12.9.1 Avleggelse av eksamen

I forbindelse med avleggelse av eksamen gis det fri med lønn eksamensdagen samt 2 lesedager før hver eksamensdag. Ved avleggelse av hjemmeeksamen over en lengre periode gis det fri med lønn den dagen oppgaven leveres og 2 lesedager før eksamen.

12.9.2 Studiepermisjon/stipendieordninger

Permisjon med lønn i samband med yrkesrelevante studieformål kan gis til arbeidstake­re som har vært tilsatt i virksomheten sammenhengende i minst 2 år.

For videreutdanning som er relevant for stillingen, kan virksomheten innvilge ar­beidstakere full lønn for permisjonstiden eller deler av denne.

Det gis ikke permisjon med lønn for grunn­utdanning.

Studiepermisjon kan, dersom tjenesten til­later det og etter arbeidsgivers vurdering, også innvilges til arbeidstakere med mindre enn 2 års sammenhengende tjeneste i virk­somheten.

Det kan gis permisjon med lønn - hel eller delvis - tilknyttet statsstipend, fond for utøvende kunstnere, øvrige kunstnerstipend.

12.9.3 Annen jobb/skolegang

Etter 2 års sammenhengende tilsetting gis arbeidstakeren, såfremt tjenesten tillater det, ulønnet permisjon i inntil ett år for at vedkommende skal få prøve seg i annen jobb/skolegang eller tilsvarende.