NTO Avtaler > Stavanger Symfoniorkester - MFO og NTL > Notearkivar,produksjonsleder og podienspisient (orkesteradministrativt personale) > Særbestemmelser for notearkivar, produksjonleder og podieinspisient (orkesteradministrativt personale
Skriv ut

Særbestemmelser for notearkivar, produksjonleder og podieinspisient (orkesteradministrativt personale


§ 1       ARBEIDETS OMFANG

 
1.1       Arbeidets omfang skal være fastlagt i egne instrukser eller arbeidsbeskrivelser for hver stilling. Instrukser og arbeids­beskrivelser skal være utarbeidet med utgangspunkt i retningsgivende mønsterinstrukser vedtatt av de sentrale partene, og fastsatt etter lokale drøftinger.
 
§ 2       ARBEIDSTID
 
2.1       Podieinspisientenes arbeidstid følger normalt orkestrets tjeneste­plan. Orkester­regissørenes og note­arkivarens arbeidstid følger orkestrets tjeneste­plan når dette er nødvendig.
                        
Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes i 8 perioder på inntil 4 uker pr. sesong. Den maksimale arbeidstiden for en uke skal ikke overstige den til en hver tid gjeldene bestemmelse i AML(§10-5) i en gjennomsnittsberegningsperiode.
 
Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte.
 
 
§ 3       ANDRE BESTEMMELSER
 
3.1       Podieinspisient eller annet orkesteradministrativt personale som har podie­tjeneste som sin hovedoppgave skal ha fritt arbeids­antrekk, eller godtgjøring for bruk av private arbeidsklær etter lokal avtale.
 
3.2       Ved fjernsynsopptak eller -sending av konsert skal orkesteradministrativt personale som medvirker under opptak eller sending betales et ulempetillegg på kr 210,00 for hvert frammøte.
 
§ 4       TURNÉ/DAGSREISER
 
4.1       Orkesteradministrativt personale har plikt til å delta på orkestrets turneer og dagsreiser, med de samme begrensninger som for orkestrets musikere (jfr. særbestemmelser).
 
4.2       Etter turné på 3 døgn eller mer har orkester­administrativt personale krav på 1 fridag med lønn, fortrinnsvis i tilknytning til turneens avslutning. Det kan lokalt avtales andre ordninger.
Merknad: Dersom samme bestemmelse for musikerne i orkestrene endres, forutsettes pkt. 4.3 endret tilsvarende.
 
4.3          For pålagt overtid på turné skal det betales overtids­godtgjøring i h.h.t. felles­bestemmelsene § 6 nr. 4.