Skriv ut

§2 Pensjonsordning


Med pensjonsordning menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med denne tariffavtale og tilsvarende de til enhver tid gjeldende vedtekter for KLP.
Pensjonsordningen skal omfatte alle fast tilsatte med en arbeidstid som tilsvarer minst 14 timer pr. uke. Midlertidig tilsatte skal omfattes etter 6 måneders sammenhengende ansettelse, forutsatt at arbeidstiden tilsvarer minst 14 timer pr. uke.

Pensjonsordningen skal garantere medlemmene en samlet alders-/uførepensjon på minst 66% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til ektefelle- og barnepensjon.

Pensjonsopptjeningen skal skje lineært, d.v.s. man skal opptjene like store deler av full pensjon for hvert år man er medlem. Kravet til full opptjening settes til 30 år. For de som fratrer med oppsatt pensjon settes kravet til full opptjening til maksimalt 40 år.

Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens Pensjonskasse. Tariffpartene foretar nødvendige tilpasninger til teater- og orkestersektor.

Pensjonen skal reguleres i samsvar med reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Det samme gjelder pensjonsgrunnlaget for de som fratrer før de har rett til pensjon.

Pensjonsrettighetene skal være omfattet av overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og kommunale pensjonsordninger, slik at samlet pensjon regnes som om den var opptjent i den ordning man sist er medlem av.

Pensjonsrettighetene, herunder lineært beregnede og regulerte oppsatte pensjonsrettigheter, skal til enhver tid være fullt fondsdekket i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse.

Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg. Pensjonsgrunnlaget beregnes slik at den del av lønn og pensjonsgivende tillegg som overstiger 8 ganger folketrygdens grunnbeløp
(8 G) bare medregnes med 1/3. Det tas ikke hensyn til lønn inklusive tillegg som overstiger 12 G.

Tjenestepensjonsordningen må tilfredsstille de forannevnte tariffkrav. Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte.

Før overføring til annet selskap/pensjonskasse finner sted, skal den nye tjenestepensjonsordningen forelegges for tariffpartene som skal godkjenne at ordningen tilfredsstiller tariffkravene.