NTO Avtaler > Trondheim Symfoniorkester - MFO > Kapittel 1 - Arbeids- og ansettelsesforhold > § 14 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer
Skriv ut

§ 14 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer


14.1 Generelt

For arbeidstakere som er tilsatt ved virk­somhetene, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ registrert partner/ samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren.

14.2 Erstatningens størrelse

14.2.1 Heltidstilsatte

Under 51 år:
10,0.G
  51 år
9,5 G
  52 år
9,0 G
  53 år
8,5 G
  54 år
8,0 G
  55 år
7,5 G
  56 år
7,0 G
  57 år
6,5 G
  58 år
6,0 G
  59 år
5,5 G
Over 59 år
5,0 G

G = grunnbeløpet i Folketrygden.

14.2.2 Deltidstilsatte

For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillings­brøken - dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik av­korting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeids­miljølovens § 46 A.

14.3 Begunstigelse

14.3.1 Rekkefølge

Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):

A. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog bokstav C).

B. Samboer (se dog bokstav C).

C. Barn under 18 år. Disse skal ha utbe­talt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer.

D. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

14.3.2 Samboer

Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerfor­holdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå for­hold som var til hinder for at lovlig ekte­skap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås.

14.4 Begravelsesbidrag

Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst ½ G, til dødsboet.

14.5 Forsikringsplikt

Virksomheten plikter å tegne gruppelivsfor­sikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før virksomheten velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte.

14.6 Utbetaling

Virksomheten plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet.